oncolex logo
Utskriftsdato (30.3.2020)

Behandling av Hodgkin lymfom

Det er viktig at behandlingen kan følge de oppsatte intervallene. Klarer man ikke å opprettholde intervallene, for eksempel som følge av nøytropeni, er det aktuelt å gi benmargsstimulerende vekstfaktor (G-CSF), slik at benmargen kommer seg opp på et akseptabelt nivå før hver planlagte cytostatikakur.

Kirurgi er sjelden aktuelt ved Hodgkins lymfom.

Helbredelse er fortsatt mulig etter første residiv, og i noen tilfeller også ved senere residiver. Prognosen er bedre desto lengre tid etter primærbehandlingen residivet oppstår. Ved residiv utenfor strålefelt der strålebehandling er gitt som eneste behandlingsmodalitet primært, er prognosen nesten like god som på diagnosetidspunktet. Det er viktig at strålebehandlingens plass i residivbehandlingen alltid blir vurdert før kjemoterapi settes i gang.

Ansvaret for behandlingen av Hodgkins lymfom er sentralisert til universitetssykehusene.