Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av Waldeyers ring ved malignt lymfom

Gjennomføring

CT-basert simulering

CT doseplanlagt behandling er standard.

 • Aktuelt (ved kurativ behandling for lokaliserte indolente lymfomer eller resttumor etter full kjemoterapi for avansert sykdom) eller opprinnelig tumorvolum (ved kurativ behandling etter begrenset kjemoterapi for tidlige stadier av HL og aggressive NHL) definerer GTV.
 • CTV genereres ved margin i kraniokaudal retning 2 cm (ved kurativ behandling for lokaliserte indolente lymfomer eller etter begrenset kjemoterapi for tidlige stadier av HL og aggressive NHL) eller 1 cm (resttumor etter full kjemoterapi). 1 cm margin til CTV i transversalplanet.
 • Tidligere ble hele Waldeyers ring inkludert i CTV slik en ellers gjerne bestråler hele glandelregioner på hals, aksille lyske eller tilsvarende. Waldeyers ring ble da inkludert i CTV fra skallebasis til tonsilla lingualis på tungebasis ned til os hyoid. Inntegning av Waldeyers ring som CTV følger slimhinnene fra nedkant av skallebasis/sinus sphenoidalis, fremover til choanae og bakover til columna, der retropharyngeale knuter inkluderes. Området for munningen av Tuba eustachii tegnes inn. Tonsillae palatinae og tungeroten inkluderes ned til Os hyoid. Lymfeknuter submentalt, submandibulært og occipitalt ble inkludert i CTV. 
 • Ved lokaliserte stadier av Hodgkin lymfom eller aggressive lymfomer etter stadieadaptert kjemoterapi anses det nå kun nødvendig å bestråle opprinnelig affiserte områder av Waldeyers ring med margin (GTV med magin 1–2 cm til CTV) etter kjemoterapi. 

 • Ved lokaliserte indolente lymfomer i Waldeyers ring (Stadium I–III), der strålebehandling gis i kurativ intensjon, behandles hele Waldeyers ring (se ovenfor) med affiserte lymfeknuterområder, eventuelt med neste drenerende ikke-affiserte lymfeknutestasjon. Lymfeknuter behandles i utgangspunktet unilateralt på hals, ved lymfomaffeksjon nære midtlinjen i Waldeyers ring eventuelt bilateralt.
 • Inntegning av halslymfeknuter, inklusive retropharyngeale, submandibulære og submentale knuter, kan gjøres i henhold til retningslinjer utviklet for CT-diagnostikk. Disse ser ut til å dekke occipitale knuter noe dårlig, og en bør være nøye med å inkludere disse.
 • Isosentrisk bestråling med halvblender muliggjør bestråling fra side til side mot Waldeyers ring, submandibulære, submentale og occiptitale lymfeknuter på øvre del av hals og anteroposterior strålegang mot nedre del av hals/supraclaviculærregion. Ved unilateral bestråling av deler av Waldeyers ring er det ofte fornuftig å gi skrå kilefelt for å skåne spyttkjertler på ikke-affisert side.

CT doseplan, Waldeyers ring 

Fraksjonering

Standard fraksjonering og totaldose for kurativ behandling er angitt nedenfor. Disse er også retningsgivende for palliativ behandling, men må tilpasses den individuelle pasient. 

 • Ved Hodgkin lymfom stadium I-IIA uten risikofaktorer: 2 Gy x10
 • Ellers ved Hodgkin lymfom : 1,75 Gy x 17
 • Ved kurativ behandling av indolente Non Hodgkin lymfom: 2 Gy x 15
 • Ved aggressive Non Hodgkin lymfom: 2 Gy x 20

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020