Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av ventrikkel ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Ventrikkelen er ved siden av Waldeyers ring en vanlig ekstranodal lokalisasjon ved maligne lymfomer. Blant indolente lymfomer dominerer marginalsonelymfomer, andre entiteter er sjeldnere. For pasienter med marginalsonelymfomer med H. pylori infeksjon regnes trippelbehandling som standardbehandling i Norge såfremt man følger retningslinjer for diagnostikk, behandling og kontroller. Aggressive ventrikkellymfomer utgjøres for det meste av mantelcellelymfomer, diffuse storcellete B-celle lymfomer og Burkitt lymfom. Ved alvorlig blødning og/eller massiv gjennomvekst til serosa med perforasjonsfare vurderes ventrikkelreseksjon eller gastrectomi som primært tiltak etter tverrfaglig diskusjon mellom onkolog og kirurg.

Kurativ strålebehandling

 • Pasienter med marginalsonelymfom stadium PeI
  • Uten H. pylori infeksjon
  • Som ikke kan eller ikke ønsker å følge det anbefalte kontrollopplegg for eradikasjonsbehandling
  • Der ugunstige cytogenetiske aberrasjoner eller tydelig fortykket ventrikkelvegg er påvist er mulig kandidater for primær strålebehandling
 • Pasienter med marginalsonelymfom også i regionale lymfeknuter (stadium Pe II1)
 • Pasienter uten effekt av eller med lokalt residiv etter eradikasjonsbehandling
 • Andre former for indolente ventrikkellymfomer i stadium Pe l og Pe ll1
 • Hvis det er utført primær kirugi for indolent lymfom i ventrikkel og inngrepet er radikalt, gis ingen ytterligere behandling ved stadium Pe I. Ved eventuell rest av lymfom i ventrikkel eller affeksjon i regionale  lymfeknuter (stadium Pe II1) gis supplerende strålebehandling mot eventuell ventrikkelrest og mot regionale lymfeknuter.
 • Aggressive lymfomer i ventrikkel behandles etter protokoller for den respektive histologiske entitet. Ved diffust storcellet B-celle lymfom stadium Pe I-Pe II1 behandles disse som beskrevet for DLBCL stadium I/II. Det gis 3–6 CHOP-baserte kurer etterfulgt av strålebehandling med 2 Gy x 20, totalt 40 Gy. Stadium Pe II2- IV behandles som utbredt sykdom av DLBCL og supplerende strålebehandling vurderes mot eventuelle restlesjoner. Mantelcellelymfomer behandles analogt til DLBCL med dertil egnet kjemoterapi etterfulgt av strålebehandling eller vurderes inkludert i pågående protokoller. Burkitt lymfom behandles etter GMALL-NHL-2002 protokoll der strålebehandling mot ventrikkelen kan være aktuelt etter kjemoterapi.

Palliativ strålebehandling

 • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020