Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av skjelettet ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Primært utgangspunkt i skjelett er uvanlig ved maligne lymfomer, med unntak av solitært plasmacytom. Dersom lokaliserte maligne lymfomer i skjelett forekommer, er det ofte tvil om disse skal stadiesettes til PeI og behandles deretter eller om disse skal oppfattes som primært generaliserte sykdomstilfeller. Skjelettaffeksjon forekommer oftest som ledd i generalisert sykdom ved alle histologiske undergrupper av Hodgkin og Non-Hodgkin lymfom. Skjelettaffeksjon kan også forekomme ved lokal ekstensjon av lymfom i ben, f.eks. ved ekstranodale lymfomer i nese/bihuler og ved retroperitonal glandelsvulst med innvekst i columna.

Myelomatose er som regel assosiert med skjelettpatologi og de fleste pasienter kan under sykdomsforløpet være aktuelle for strålebehandling.

Kurativ strålebehandling

  • Histologi og stadium avgjør om behandling antas å kunne være kurativ.
  • Ved isolert unifokal skjelettaffeksjon for indolente lymfomer eller ved solitært plasmocytom vil strålebhandling alene kunne gis med kurativ intensjon.
  • Ved isolert skjelettaffeksjon, skjelettaffeksjon som ledd i generalisert sykdom eller ekstensjon til ben fra omliggende strukturer av Hodgkin eller aggressive Non-Hodgkin lymfom, er det indisert å strålebehandle disse etter kurativ kjemoterapi, men kun dersom det foreligger 1 eller maksimalt 2 områder med benaffeksjon. Dersom det gis strålebehandling, skal behandling gis mot hele området med initial benaffeksjon, selv om tumor har respondert godt på kjemoterapi. Ved mer enn 2 områder med benaffeksjon vil spredning til skjelett måtte anses som såpass generalisert at strålebehandling mot alle lesjonene ikke er fornuftig.

Palliativ strålebehandling

  • Etter vanlige palliative retningslinjer er det aktuelt å strålebehandle skjelettaffeksjon med frakturfare, smerter eller kompresjon av medulla spinalis og annet nevrogent vev.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020