Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av scrotum og testikler ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Lymfom i testikler har oftest aggressiv histologi der diffust storcellet B-celle lymfom, Burkitt lymfom eller lymfoblastisk lymfom/ALL dominerer. Diffuse storcellete B-celle lymfomer forekommer hyppigst hos eldre pasienter. Lymfomet er ofte lokalisert til begge testikler, selv om kun en testikkel synes affisert klinisk og/eller radiologisk.

Dersom tumor i testikkel er pasientens primærsymptom, vil det ofte være gjort en orkiektomi for diagnostikk. Dersom testikler er affisert som ledd i en generalisert lymfom- eller leukemiprosess, er dette som regel ikke tilfelle.

Behandlingen av lymfom i testikler følger angitte retningslinjer for den respektive histologiske entitet forøvrig.

Kurativ strålebehehandling

  • Ved diffust storcellet B-celle lymfom opptrer residiver ikke sjelden i gjenværende testikkel, selv etter orkiektomi og adekvat kjemoterapi. Bestråling av scrotum/gjenværende testikler er muligens også viktig som ledd i profylakse for senere CNS-progresjon. Adjuvant strålebehandling mot scrotum anbefales derfor rutinemessig uansett stadium, uavhengig av om det er gjort orkiectomi og uansett forutgående kjemoterapi.
  • Ved lymfoblastlymfom/ALL og Burkitts lymfom med testisaffeksjon er det diskutert om strålebehandling mot scrotum har en verdi som supplement til systemisk kjemoterapi, blant annet under antagelsen av at blod-testis barrieren kan redusere kjemoterapiens effekt i testiklene. I fravær av gode data på dette området, må dette avgjøres i de individuelle tilfellene.

Palliativ strålebehandling

  • Ved palliativ strålebehandling, i den grad slike situasjoner finnes, vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020