Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av paraaortalregion ved malignt lymfom

Gjennomføring

Konvensjonell simulering

 • For inntegning av paraaortalfelt ved direkte simulering ligger standardmessig øvre feltgrense ved Th10/11 og nedre feltgrense i nedkant av L4 eller L5. K raniokaudalt bør feltgrense dog ha minimum 3-4 cm margin til initialt tumorvolum (ved kurativ behandling for lokaliserte indolente lymfomer eller etter begrenset kjemoterapi for tidlige stadier av HL og aggressive NHL) eller 2 cm margin til resttumor etter full kjemoterapi ved utbredt sykdom. 
 • Standard feltbredde er slik at tverrtaggene ligger innenfor feltet med cirka 1 cm margin, hvilket gir feltbredde på 8–10 cm. Laterale feltgrenser må individualiseres i avhengighet av tumorutbredelse, nyrenes lokalisasjon, nyrefunksjon og totaldose. Tumorutbredelse i transversalplanet med 2 cm margin definerer feltbredden. Ved tidlige stadier av lymfom etter kort systembehandling, der skrumpning av tumor kan ha ført til at margin til nyre og tarm er bedret etter kjemoterapi (ballongeffekten), vil en som regel kunne bruke resttumor etter kjemoterapi som utgangspunkt for feltbredden.
 • Som for andre regioner strålebehandles paraaortalregionen i hele bredden i de nivåer der det er indisert.
 • Dersom det tidligere er gitt mediastinalfelt er det aktuelt med skjøt, og denne må plasseres og skjøtflytt beregnes av fysiker. Vurder i så fall bruk av medullablokk, dvs. en blokk i bakfeltet over de skjøtnære 2–3 cm av medulla.
 • En bør unngå at det oppstår områder mellom paraaortalfelt og tidligere mediastinalfelt som ved eventuelle kantresidiver kan bli vanskelige å bestråle på nytt.

CT-basert simulering 

 • Aktuelt eller opprinnelig tumorvolum (ved kurativ behandling for lokaliserte indolente lymfomer eller etter begrenset kjemoterapi for tidlige stadier av HL og aggressive NHL) definerer GTV.
 • CTV genereres ved margin i kraniokaudal retning 2 cm (ved kurativ behandling for lokaliserte indolente lymfomer eller etter begrenset kjemoterapi for tidlige stadier av HL og aggressive NHL) eller 1 cm (resttumor etter full kjemoterapi). 1 cm margin til CTV i transversalplanet, og CTV tegnes slik at hele glandelregionen inkluderes i de nivåer som bestråles.
 • ITV genereres med 0–0,5 cm margin i transversalplanet
 • Et alternativ er først å definere ønskede feltgrenser i coronalsnitt på CT-doseplanprogrammet i henhold til de retningslinjer som gjelder for direkte simulering.  En kan deretter generere et ITV ved å trekke fra margin for setup-variasjon og penumbra (1–1,2 cm). Dette ITV kan om nødvendig modifiseres i henhold til den individuelle problemstilling.
 • Standard feltoppsett er anteroposterior strålegang, men i mange sammenhenger kan tumorutbredelsen i nyreregionen, sideforskjeller i nyrefunksjon o.l. nødvendiggjøre andre feltoppsett med bedre skjerming av friskt nyrevev, for eksempel skråstilte felt eller sidefelt. 
 • Dersom det tidligere er gitt mediastinalfelt er det aktuelt med skjøt, og denne må plasseres og skjøtflytt beregnes av fysiker. Vurder i så fall bruk av medullablokk, dvs. en blokk i bakfeltet over de skjøtnære 2–3 cm av medulla.
 • En bør unngå at det oppstår områder mellom paraaortalfelt og tidligere mediastinalfelt som ved eventuelle kantresidiver kan bli vanskelige å bestråle på nytt.

  CT doseplan, paraaortalt felt    

  Gonadeskjerming

  • Gonader som ligger innenfor primærfeltet, men ikke innenfor målvolumet, skjermes med blokker i filterholderen eller ved bruk av mangbladskollimatoren. Ved RR-HF har en tradisjonelt brukt dobbelt lag blyblokker, slik at de utgjør 10 halvverdilag. Den tidligere brukte standardblokk for scrotum (hos menn) og blære (både kvinner og menn) er ikke lenger i bruk. Bladene fra mangebladskollimatoren kan eventuelt forsterkes med ekstra blylag for å gi samme effekt.
  • For jenter og kvinner i fertil alder må en vurdere om det er behov for skjerming av ovarier. Dette kan bety at en på forhånd utfører en ovaropexi, der ovariene flyttes ut av det lille bekken eller inn i midtlinjen bak uterus ved kirurgi. Kun slik vil en i noen tilfelle kunne få ovariene ut av målvolumet. Operasjonsclips bør etter ovaropexi avsløre ovarienes posisjon.
  • I tillegg til nevnte skjerming er det viktig å vurdere bruk av nærskjerming mot spredt stråling, som hovedsakelig oppstår i filterholderen og mangebladskollimatoren. Dette gjelder både for gonader som ligger i primærfeltet men er skjermet med blokker eller mangebladskollimator og for gonader som ligger utenfor men nær primærfeltet. Ved Oslo universitetssykehus HF brukes i dag blybelte for å trekke scrotum vekk fra feltet ved unilateral bestråling i bekkenregionen, i tillegg en gonadeskjerm festet til behandlingsbordet. Ved symmetrisk bestråling i bekkenregionen brukes scrotumkopp (5 mm bly under og på siden av scrotum) med 4 cm blyblokk over. Ovariene skjermes mot spredt stråling dersom de ligger i primærfeltet eller nær dette ved bruk av gonadeskjerm festet til behandlingsbordet. 

  Fraksjonering

  Standard fraksjonering og totaldose for kurativ behandling er angitt nedenfor. Disse er også retningsgivende for palliativ behandling, men må tilpasses den individuelle pasient. 

  • Ved Hodgin lymfom stadium I-IIA uten risikofaktorer: 2 Gy x 10
  • Ved Hodgin lymfom : 1,75 Gy x 17
  • Ved kurativ behandling av indolente Non Hodgin lymfom : 2 Gy x 15
  • Ved aggressive Non Hodgin lymfom : 2 Gy x 20
 • Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020