Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av orbita ved malignt lymfom

Generelt

Maligne lymfomer i orbita utgår gjerne fra hud på øyelokk, glandula lacrimalis, conjunctiva eller retroorbitale strukturer. Histologisk er det ofte MALT-lymfomer med histologi som marginalsonelymfom.

Indikasjoner

Kurativ strålebehandling

  • Marginalsonelymfomene er ofte lokaliserte lymfomer i stadium PeI, og er kandidater for kurativ strålebehandling alene
  • Aggressive lymfomer (DLBCL, Burkitt lymfom, NK/T-celle lymfom) forekommer gjerne som mer lokalavansert sykdom i ØNH-gebetet med innvekst i orbita. For disse er konsoliderende strålebehandling etter kjemoterapi ofte aktuelt. I den grad skjelettstruktuer er affisert kan tumorvolum før kjemoterapi være utslagsgivende for feltutformingen.
  • Intraokulære lymfomer er som regel histologisk DLBCL, forekommer gjerne som ledd i PCNSL og behandles som disse. Dersom en da gir strålebehandling som del i et multimodalt opplegg bør orbita inkluderes, som regel bilateralt.

Palliativ strålebehandling

  • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020