Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av nese og bihuler ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Lymfomer i dette området er oftest aggressive lymfomer (DLBCL, NK/T-celle lymfomer, Burkitt lymfom). NK/T-celle lymfomer er som gruppe sjeldne, men har en en predileksjon for denne lokalisasjon. Tumor har ofte et lokalt aggressivt vekstmønster med infiltrasjon av ben om omliggende strukturer (orbita, skallebasis med eventuell intrakraniell vekst, munnhule, hud). Som for aggressive lymfomer generelt vil en normalt behandle med kjemoterapi initialt i henhold til hvilken histologi som foreligger, stadium og risikoprofil. Aggressive lymfomer i denne lokalisasjon medfører en høyere risiko for CNS-manifestasjon, og CNS-rettet behandling/profylakse er ofte indisert.

Kurativ strålebehandling

  • Strålebehandling er aktuelt som konsoliderende etter kjemoterapi uansett histologisk entitet og skal alltid vurderes dersom det er affeksjon av ben og/eller det foreligger resttumor etter kjemoterapi

Palliativ strålebehandling

  • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020