Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av lunge ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Lungene er oftest affisert av lymfom som ledd i utbredt sykdom, og gjerne da med flere lesjoner i lungene. Dette gjelder både for Hodgkin lymfom og alle former for Non-Hodgkin lymfom. I de fleste tilfeller vil pasientene være kandidater for kjemoterapi primært som ved utbredt sykdom. Ved restlesjoner vil det i noen tilfeller være aktuelt å vurdere strålebehandling. Da toleransen for ioniserende stråler for hele lungen ligger i underkant av 18–20 Gy (TD5/5 med hensyn til lungesvikt) vil bestråling av hele organet være vanskelig dersom en ønsker å gi doser som ved maligne lymfomer for øvrig. Derfor gis kun unntaksvis konsoliderende strålebehandling mot en hel lunge eller begge lunger, og da med lavere fraksjonsstørrelser og totaldose enn ellers ved lymfomer. Primært ekstranodal affeksjon i lunge med kun en lokalisert fokal lymfommanifestasjon (tenkt stadium PeI) er svært sjelden, og selv da må en vurdere om slike tilfeller ikke bør behandles som utbredt sykdom og om kirurgi skal velges som lokalbehandling i et kurativt opplegg.

Kurativ strålebehandling

  • Restlesjoner etter kjemoterapi for det respektive lymfom der det kliniske bildet tilsier at man bør konsolidere kjemoterapieffekten i lungene. Dette kan gjelde f.eks. for pasienter med residiv av aggressive lymfomer eller Hodgkin lymfom som behandles med kurativ intensjon, og der lungemanifestasjonene (eventuelt sammen med mediastinale residivmanifestasjoner) dominerer det kliniske bildet. 
  • For pasienter med Hodgkin lymfom under 18 år og som har lungeaffeksjon inngår strålebehandling av lunger i primærbehandlingen for selekterte pasienter etter retningslinjer i protokoll GPOH-HD-95.   
  • Primært ekstranodal affeksjon i lungen med lokalisert fokal lymfomutbredelse (tenkt stadiumPeI) er svært sjelden. Dersom slikt forekommer, må en likevel vurdere om slike tilfeller bør behandles som utbredt sykdom med egnet kjemoterapi og om kirurgi skal velges som lokalbehandling i et kurativt opplegg.

Palliativ strålebehandling

  • Palliativ strålebehandling av hele eller begge lunger er nærmest aldri indisert

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020