Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av lever ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Lever er oftest affisert av lymfom som ledd i utbredt sykdom, og gjerne da med flere lesjoner eller diffus utbredelse i leveren. Dette gjelder både for Hodgkin lymfom og alle former for Non-Hodgkin lymfom. I de fleste tilfeller vil pasientene være kandidater for kjemoterapi primært som ved utbredt sykdom, og kun isolerte restlesjoner vil være aktuelle for strålebehandling. Primært ekstranodal affeksjon i leveren med kun lokalisert fokal lymfomutbredelse i lever er svært sjelden, og selv da må en vurdere om slike tilfeller ikke bør behandles som utbredt sykdom. Da toleransen for ioniserende stråler for hele leveren sannsynligvis ligger i underkant av 30 Gy (TD5/5 med hensyn til leversvikt) vil bestråling av hele organet være vanskelig dersom en ønsker å gi doser som ved maligne lymfomer for øvrig. Bestråling av opptil 1/3 av leveren er derimot som regel mulig med doser opptil 50 Gy.

Kurativ strålebehandling

  • Isolerte restlesjoner etter kjemoterapi for det respektive lymfom kan egne seg for konsoliderende strålebehandling
  • Primært ekstranodal affeksjon i leveren med lokalisert fokal lymfomutbredelse  i lever (stadium PeI) er svært sjelden. Dersom slikt forekommer må en likevel vurdere om slike tilfeller bør behandles som utbredt sykdom med egnet kjemoterapi og strålebehandling kun mot eventuelle restlesjoner.

Palliativ strålebehandling

  • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle
  • Som palliativ behandling kan mindre doser mot hele leveren vurderes ved lokal symptomer (f.eks utbredt leveraffeskjon med kapselsmerter)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020