Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av aksilleregion ved malignt lymfom

Gjennomføring

Konvensjonell simulering

 • Ved direkte simulering vil et isolert aksillefelt begrenses 1–2 cm kranielt for og 1–2 cm og medialt for krysningen av clavicula og lungens laterale grense.
 • For å dekke lymfeknuter mot thoraxveggen inkluderes medialt thoraxvegg og en lungebrem på 1–1,5 cm.
 • Lateralt går grensen ut på humerus for å dekke laterale deler av aksillen. Kaudalt går grensen – i avhengighet av tumors beliggenhet og pasientens anatomi – ved mamillen.
 • Kranielle og laterale deler av humerushodet blokkes ut som ved kappefelt.
 • Feltgrensene modifiseres slik at en har adekvat margin til tumor. Disse er 3–4 cm fra opprinnelig tumor i retning for lymfedrenasjen for indolente lymfomer som strålebehandles i kurativ intensjon, begrenset stadium av Hodgkin lymfom etter 2–4 ABVD-kurer og begrenset stadium av aggressive lymfomer etter 3–6 CHOP baserte kurer eller tilsvarende. For å få til slike marginer vil en som regel ende opp med å inkludere Fossa infraclavicularis og supraclavicularis på samme side. I transversalplanet er 2 cm til feltgrense tilstrekkelig, men regionen inkluderes i utgangspunktet alltid i full bredde i de nivåer som er med i feltet.
 • For restlesjoner etter full kjemoterapi og de fleste tilfeller av palliativ behandling er en margin på 2 cm til feltgrense i alle retninger adekvat.

CT doseplan, aksilleregion

CT-basert simulering

 • Ved inntegning av aksillen på CT er det viktig å være klar over at standardfikseringen ikke tillater 90º abduksjon av skulder. En må derfor på forhånd ha valgt den beste fikseringen i forhold til planlagt målvolum (se under forberedelse).
 • Inntegning av målvolum i aksillen er vanskelig da en strengt anatomisk inntegning på CT-snittene ofte gir uforholdsmessig store felt både hva angår lunge og eventuelt mammae. En mulig løsning på dette problemet er først å definere ønskede feltgrenser i coronalsnitt på CT-doseplanprogrammet i henhold til de retningslinjer som gjelder for direkte simulering og som baserer seg på innstilling av kappefelt.
 • En kan deretter generere et ITV ved å trekke fra margin for setup-variasjon og penumbra (1–1,2 cm). Dette ITV kan om nødvendig modifiseres i henhold til den individuelle problemstilling.
 • Videre er det ofte vanskelig å få en helt optimal dosefordeling i aksillens mediale deler, på grunn av store variasjoner i tverrmål i aksillen og pga andelen lunge i feltene. En må her vurdere nytteverdien av en optimal dose i ITV mot eventuelle varme områder i for eksempel mamma.

I praksis forekommer isolerte aksillefelt sjelden, og regionene behandles oftest sammen med tilstøtende supra- og infracalviculærregioner.

Fraksjonering

Standard fraksjonering og totaldose for kurativ behandling er angitt nedenfor. Disse er også retningsgivende for palliativ behandling, men må tilpasses den individuelle pasient.

 • Ved Hodgkin lymfom stadium I-IIA uten risikofaktorer: 2 Gy x 10
 • Ellers ved Hodgkin lymfom: 1,75 Gy x 17.
 • Ved kurativ behandling av indolente non-Hodgkin lymfom: 2 Gy x 15
 • Ved aggressive non-Hodgkin lymfom: 2 Gy x 20.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020