oncolex logo
Utskriftsdato (25.9.2020)

Medikamentell behandling av Hodgkin lymfom

Behandlingsopplegget for klassisk Hodgkins lymfom og nodulært lymfocyttrikt Hodgkins lymfom er noe forskjellig.

Klassisk Hodgkins lymfom  

Behandlingen har i Norge med hell fulgt de samme prinsipper gjennom de siste 15 år. Sykdommen presenterer seg som regel i stadium I eller II over diafragma. Pasienter uten risikofaktorer har inntil slutten av 90-tallet fått strålebehandling alene (stort sett kappefelt). De med risikofaktorer har fått kombinert kjemoterapi og samme strålefelt som pasienter uten risikofaktorer.   

De relativt store strålefeltene som har vært benyttet tidligere hos pasienter med HL kan i stor grad forklare forekomst av sekundærkreft, kardiovaskulære seneffekter og enkelte andre senbivirkninger.

Det er i dag praksis i Norge og internasjonalt å kombinere 2–6 cytostatikakurer med mindre strålefelt ved stadium I og II.

Behandlingen ved stadium III og IV har basert seg på kjemoterapi, eventuelt supplert med mindre strålefelt.

Klassisk Hodgkins lymfom begrenset sykdom (stadium IA og IIA)

Her følges handlingsprogram utarbeidet av Nordisk lymfomgruppe (1999), der man benytter 2-4 kurer med ABVD-regimet og i tillegg " modifisert involved field" stråleterapi til 20-29.75 Gy. Antall kurer og stråledose bestemmes av hvorvidt pasientene har en eller flere risikofaktorer, som angitt nedenfor på flytskjema..

Supradiafragmatisk sykdom

Uten risikofaktorer

Med risikofaktorer (minst 1)

Non-bulky sykdom

Bulky sykdom

< 3 lymfeknutestasjoner affisert

2 ikke-nabolokalisasjoner

SR < 50

³ 3 lokalisasjoner

SR ³ 50

Kjemoterapi, 2 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 20 Gy

Kjemoterapi, 4 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 29.75 Gy

Intradiafragmatisk sykdom

Uten risikofakrorer

Med risikofaktorer (minst 1)

Non-bulky sykdom

Sentral/bekkenlokalisasjon

Lyske IA alene

IIA

SR < 50

Lyske IA og SR ³ 50

Bulky sykdom

Kjemoterapi, 2 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 20 Gy

Kjemoterapi, 4 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 29.75 Gy

Klassisk Hodgkins lymfom utbredt sykdom (stadium IIB – IV)

Man gir kombinasjons kjemoterapi, eventuelt supplert med stråleterapi til 29.75 Gy mot risikoområder (områder med opprinnelig bulky tumor eller rester av tumor etter kjemoterapi). Inntil nylig har ABVD-regimet vært gullstandard for behandling av pasienter med utbredt Hodgkins lymfom i Norge og i mange andre land. Basert på resultater fra en trearmet randomisert fase III studie i regi av den tyske Hodgkins-gruppen, der man sammenlignet COPP/ABVD, BEACOPP standard og BEACOPP doseeskalert, har man i Norge lagt om behandlingspolitikken noe. Dette gjelder pasienter med utbredt sykdom og dårlig prognose (fire eller flere risikofaktorer). Disse får to kurer doseeskalert BEACOPP etterfulgt av 6 kurer standard BEACOPP.

Nodulært lymfocyttrikt Hodgkins lymfom

Førstelinjebehandlingen har nesten alltid kurativt siktemål.

Inntil 2011 var standard behandling ved lokalisert sykdom (stadium I-IIA) uten risikofaktorer stråleterapi til 30 Gy mot affiserte områder (modifisert involved field). Ved lokalisert sykdom med tilstedeværelse av en eller flere risikofaktorer gav man 2–4 kurer med ABVD-regimet før stråleterapi. Fra 2011 har man endret opplegget slik at behandlingen følger algoritmene for klassisk Hodgkins’s lymfom i tidlige stadier.

For pasienter med avansert sykdom (stadium IIB-IV) gis vanligvis ABVD, men her legger man til rituximab ved 1 dag av her kur. BEACOPP regiment kan vurderes for pasienter med høy IPS som ved klassisk HL.

Cytostatikabehandling av pasienter over 60 år

Prognosen for Hodgkins lymfom er alvorligere etter 60-års alder. Noe av årsaken til de dårlige resultatene fra noen år tilbake er sannsynligvis at mange gamle en periode fikk LVPP-regimet som gir en uakseptabel hematologisk toksisitet i denne aldersgruppen. ABVD, som har vært standard de siste årene tolereres trolig bedre. Behandlingen av eldre pasienter skiller seg likevel fra den hos yngre med et mer forsiktig og individualisert opplegg avhengig av allmenntilstand og andre kompliserende sykdommer.

CHOP regimet er vel utprøvd hos eldre pasienter med non-Hodgkins lymfom og har vært benyttet ved en del norske sentre til pasienter over 60 år med Hodgkins lymfom. Ved lokalisert sykdom er stråleterapi alene i enkelte tilfeller å foretrekke, avhengig av pasientens tilstand og sykdommens lokalisasjon.

Noen av kurene som gis ved Hodgkinss lymfom  finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.