Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved Hodgkin lymfom

Kirurgisk biopsi er viktig for god diagnostikk ved alle lymfomer, kanskje spesielt ved Hodgkinss lymfom (omtales under diagnostikk). Utover dette er kirurgi sjelden indisert ved Hodgkins lymfom.

Følgende kirurgiske inngrep kan i noen tilfeller være aktuelle

  • Lymfeknutebiopsi (omtales under diagnostikk)
  • Eksplorativ laparotomi
  • Splenektomi

Eksplorativ laparotomi

Eksplorativ laparotomi er aktuelt dersom de diagnostisk utførte undersøkelsene etterlater tvil om sykdomsstatus i abdomen, og der en avklaring av dette vil få vesentlige terapeutiske konsekvenser. Eksplorativ laparotomi, eventuelt laparoskopi, er også aktuelt der sikker diagnose ikke kan stilles på annen måte, eksempelvis ultralydveiledet biopsi.

Splenektomi

Hos en av tre pasienter med Hodgkins lymfom er milten affisert. Tidligere ble splenektomi utført for å avklare dette. Nyere bildediagnostikk, spesielt bruk av ultralydundersøkelse, gjør at denne prosedyren i dag er unødvendig. I stedet gis cytostatika.

I noen tilfeller vil man utføre splenektomi etter avsluttet behandling for å avklare sykdomstatus.

Ved splenisk marginalsone B-celle lymfom vil splenektomi oftest være indisert som det første behandlingsvalg.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020