Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Klassisk Hodgkins lymfom

Klassisk lymfom utgjør cirka 95 % av alle Hodgkins lymfomer. Den rammer flest mennesker mellom 20 og 30 år, så synker risikoen for sykdommen frem til 50-års alderen. Deretter øker risikoen igjen.

Klassisk Hodgkins lymfom deles igjen inn i fire undergrupper:

  • Nodulær sklerose type I og II - 45 %
  • Blandingstype - 40 %
  • Lymfocyttfattig - 5 %
  • Lymfocyttrik -  5 %

Ved start av førstelinjebehandling er behandlingsmålet nesten alltid kurasjon. Også ved residiv er kurasjon ofte behandlingens mål. Prognosen er best for de unge pasientene. Behandlingen rettes mot stadium, men også etter fastlagte risikofaktorer. Universitetssykehusene har ansvaret for behandlingen.

 

 
Lysmikroskopibilder av klassisk Hodgkins lymfom.
HE-farget til venstre. CD15-farget øverst til høyre og CD30-farget nederst til høyre.

Behandling

Cytostatikabehandling ved klassisk Hodgkins lymfom begrenset sykdom (stadium IA og IIA)

Her følges handlingsprogram utarbeidet av Nordisk lymfomgruppe, der man benytter 2-4 kurer med ABVD-regimet og i tillegg «modifisert involved field» stråleterapi.

Cytostatikabehandling ved Hodgkins lymfom utbredt sykdom (stadium IIB – IV)

Man gir kombinasjons kjemoterapi, eventuelt supplert med «involved field» stråleterapi. Inntil nylig har ABVD-regimet vært gullstandard for behandling av pasienter med utbredt Hodgkins lymfom i Norge og i mange andre land. Basert på resultater fra en trearmet randomisert fase III studie i regi av den tyske Hodgkins-gruppen, der man sammenlignet COPP/ABVD, BEACOPP standard og BEACOPP doseeskalert, har man i Norge lagt om behandlingspolitikken noe. Dette gjelder pasienter med utbredt sykdom og dårlig prognose.

ABVD kjemoterapi 6-8 kurer ved stadium IIB og III-IV A/B med mindre enn fire gunstige prognostiske faktorer, 20–60 år

Der man oppnår komplett remisjon etter to kurer gir man til sammen 6 kurer. Man kan også stoppe på 6 kurer i tilfeller der det oppnås en partiell remisjon etter to kurer, deretter ingen ytterligere regress etter 6 kurer, og der den manglende regress oppfattes å være forårsaket av at tumor består av restfibrose. Ved tvil anbefales det en PET. For øvrig benyttes åtte kurer ABVD.

BEACOPP kjemoterapi 8 kurer ved stadium IIB og III-IV A/B med fire eller flere negative ugunstige prognostiske faktorer, 20–60 år

Basert på resultater fra en trearmet studie i regi av den tyske Hodgkins-gruppen som nevnt over, besluttet man i Norge å gi to kurer doseeskalert BEACOPP med vekstfaktorstøtte etterfulgt av seks standard BEACOPP- kurer til pasienter med fire eller flere negative prognostiske faktorer. Dette utgjør rundt 20 % av pasientene med utbredt Hodgkins lymfom. Aktuelle pasienter under 65 år med 3 eller flere prognostiske faktorer inkluderes for tiden i en internasjonal studie.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020