Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier/utbredelse av Hodgkin lymfom

Ann Arbor klassifikasjonen (1971) brukes i modifisert form, og er innført ved alle avdelinger i Norden. Primært ekstranodalt lymfom skilles ut som egen gruppe, og betegnes med Pe og stadieinndeles med analogi til Musshofs forslag fra 1975. Primært ekstranodale HL er ekstremt sjeldne. 

Nodale lymfomer

Stadium I: Sykdom i en lymfeknuteregion (milt, thymus og Waldeyers ring regnes som nodal affeksjon).

Stadium II: Sykdom i to eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma eller en eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma med innvekst i ekstralymfatisk organ/vev (IIE).

Stadium II1: Affeksjon av to naboregioner som naturlig inngår i ett strålefelt (Denne kategori er ikke i bruk for HL).

 

Stadium III: Sykdom i lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma eller en eller flere lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma med innvekst i ekstralymfatisk organ/vev (IIIE).

Stadium IV: Diffus eller disseminert sykdom i et eller flere ekstralymfatiske organ/vev med eller uten affeksjon av lymfeknuter.  

Primært ekstranodalt lymfom

Pe I: Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev.

Pe IIE: Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev med overvekst på annet organ/vev.

Pe II1: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter.

Pe II1E: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter og med overvekst på annet organ/vev.

Pe II2: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de regionale, men på samme side av diafragma.

Pe II2E: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de regionale, men på samme side av diafragma samt overvekst på annet ekstranodalt organ/vev.

Primært ekstranodale lesjoner eller lymfom-ekstensjon til ekstranodale lesjoner ses hyppigere ved aggressive lymfomer (cirka 40 %) enn ved indolente lymfomer (cirka 25 %).

 

 

 

Tilleggsopplysninger til Ann Arbor

Ekstranodal vekst

Markeres med suffikset E. Lokalisert affeksjon av vev/organ i nær tilslutning til affiserte lymfeknuter slik at direkte vekst - per continuitatem kan antas.

Bulky sykdom

Markeres med suffikset X (diameter³ 10 cm).

Ingen/med allmennsymptomer

Markeres med suffikset A/B.

Sprednings-organ
(Stadium IV)

Markeres med første bokstav i organet, f.eks.: Stadium IV L/H der L står for lunge og H står for hepar.

Lymfeknutestørrelsen

 

Lymfeknuter i thorax/abdomen/bekken med minste tverrdiameter > 1,0 cm anses som patologisk forstørrede.

 

 

Fordeling av Hodgkins lymfomer på ulike stadier
Stadie Hodgkins lymfom
I 21 %
II 33 %
III 23 %
IV 23 %

(Norsk handlingsprogram 2010) 

Undergruppe A eller B

Pasientene klassifiseres i undergruppene A eller B. Undergruppe A indikerer at pasienten ikke har hatt allmennsymptomer. Undergruppe B (B-symptomer) har ett eller flere av følgende allmennsymptomer:

  • Uforklarlig vekttap på mer enn 10 % av kroppsvekten siste 6 måneder
  • Uforklarlig persisterende eller residiverende feber med temperatur over 38 °C siste måned
  • Gjentatt kraftig nattesvette siste måned - disse pasientene må ofte skifte sengetøy flere ganger hver natt

Allmenntilstand

Allmenntilstand er en viktig prognostisk faktor på linje med stadieinndeling og B-symtomer.

«WHO performance status» benyttes og har følgende inndeling:

  • 0: I stand til å utføre alle normale aktiviteter uten restriksjoner.
  • 1: Innskrenking i belastende aktiviteter, men oppegående og i stand til å utføre lettere arbeid.
  • 2: Mobil og selvhjulpen, men ikke i stand til å utføre noe arbeid. Oppegående mer enn 50 % om dagen.
  • 3: Selvhjulpen i begrenset grad. Bundet til seng eller stol mer enn 50 % av dagtid.
  • 4: Helt ute av stand til å stelle seg selv.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020