Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for Hodgkin lymfom

Overlevelsen ved Hodgkins lymfom (HL) har bedret seg betydelig gjennom de siste 50 år. Dette skyldes effektive cytostatikaregimer og bedret bruk av strålebehandling, men også en mer fullstendig utredning slik at pasientene kommer i riktig behandlingskategori.

Prognostiske faktorer ved begrenset sykdom (stadium I-IIA)

Basert på data fra flere studier er følgende risikofaktorer av prognostisk ugunstig betydning:

 • SR > 50
 • > 2 lymfeknutestasjoner involvert
 • Sykdom under diafragma (med unntak av ensidig lyskeaffeksjon)
 • Lymfocyttfattig histologi
 • Bulky sykdom (d ≥ 10 cm)

Prognostiske faktorer ved utbredt sykdom (stadium IIB-IV). International Prognostic Score (IPS). 

Basert på en multisenterstudie på prognostiske variabler hos pasienter som har fått «state of the art» kjemoterapi har det vært mulig å påvise følgende syv faktorer som uavhengige ugunstige prognostiske faktorer i multivariatanalyse:

 • Alder > 45 år
 • Albumin ≤ 40 g/l
 • Hemoglobin < 10,5 g/dl
 • Menn (mot kvinner)
 • Stadium IV
 • Leukocytose ≥ 16 x 109/l
 • Lymfopeni < 0,6 x 109/l

De ulike risikofaktorene har tilnærmet like stor betydning, og man kan derfor legge sammen faktorene.

Ved HL er leveutsiktene i dag gode med en samlet 5-års overlevelse på nærmere 90 %, og bedre for pasienter under 60 år. Det er ingen forskjell i overlevelse mellom ulike histologiske undergrupper eller for kvinner sammenliknet med menn.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med Hodgkins lymfom, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020