Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hodgkins lymfom

To hovedgrupper Hodgkins lymfom (HL):

  • klassisk
  • nodulær lymfocyttrik

Behandlingen nodulær lymfocyttrik HL og klassisk HL er noe forskjellig.

Ved  HL kureres nærmere 90 % av pasientene. Det er kombinasjonskurene med cytostatika som markant har bedret overlevelsen.  Kortikosteroider som prednisolon brukes også i mange behandlingsopplegg.

Tidligere ble det gitt mest strålebehandling ved begrenset sykdom. Det ga mange langtidsbivirkninger. I dag brukes regimer der cytostatikabehandling kombineres med mindre strålefelt og lavere doser. Ved HL i stadium III og IV gis cytostatikaregimer.

Forekomst

I 2018 var det 154 som fikk diagnosen HL. Sykdommen er mer alminnelig hos menn enn hos kvinner, i 2018 var det 92 menn og 62 kvinner som fikk diagnosen.

 

Aldersspesifikk forekomst av Hodgkins Lymfom, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av Hodgkins lymfom, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020