Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk ved lungekreft

Diagnostisk strategi for å stille diagnosen lungekreft avhenger av tumors størrelse, lokalisering i lungen, hvorvidt det er åpenbar forekomst av metastaser og pasientens kliniske tilstand på diagnosetidspunktet. Verifisering av diagnosen og stadieinndeling av tumor skjer oftest parallelt, fordi den mest målrettede måte å stille diagnosen på, avhenger av sykdommens stadium.

En hensiktsmessig utredning baseres på få undersøkelser med høy diagnostisk presisjon ut fra den aktuelle situasjonen, samtidig som man forsøker å unngå unødvendige invasive prosedyrer.

Anamnese

Anamnesen legger vekt på å kartlegge pasientens røykevaner/mønster. Med tanke på yrkesskadeerstatning, bør det stadfestes om vedkommende har vært eksponert for potensielle karsinogener i arbeidssituasjonen.

Begrepet pack-years refererer til at det er 20 sigaretter i en pakke, og en beregner hvor mange daglige 20-pakninger man har røyket. Formelen blir antall daglige sigaretter/20 x antall røykeår. 40 sigaretter om dagen i 5 år tilsvarer 10 pack-years (40/20 x 5 år), mens 10 om dagen i 40 år tilsvarer 20 pack-years.

Det bør alltid angis funksjonsnivå (WHO) og eventuelt vekttap.

Kliniske undersøkelser

De kliniske undersøkelsene omfatter kontroll av:

  • hjerte
  • lunger
  • abdomen
  • lymfeknuter på halsen, supraclaviculært, axillært og inguinalt

Det tas EKG og spirometri. Om nødvendig tas utvidet respirasjonsfysiologisk utredning med diffusjonskapasitet (DLCO), gangtest og eventuelt sykkelbelastning.

Laboratorietester

Blodprøver er sjelden av diagnostisk verdi, men kan være nyttig i diagnostikk av paraneoplastiske fenomener som forekommer hos 10 – 20 % av pasientene.

Bildediagnostikk

  • CT thorax
  • MR 
  • PET-CT

MR eller CT-caput bør utføres ved utfall i orienterende nevrologisk status, ved symptomer fra CNS

Invasive undersøkelser

Bronkoskopi med biopsi

Er det mistanke om en sentralt beliggende tumorsuspekt fortetning på CT eller det er klinisk tegn på lungekreft, er bronkoskopi avgjørende for å verifisere kreftdiagnosen. Diagnosen kan stilles enten ved biopsi, eller ved cytologiske prøver av bronkialaspirat eller børstepreparat.

Selv om bronkoskopi først og fremst er en diagnostisk undersøkelse ved mistanke om lungekreft, kan også undersøkelsen gi informasjon som er avgjørende for stadieinndelingen av sykdommen (T- og N-klassifikasjon).

Øsofageal og endobronkial ultralyd

Øsofageal (EUS) og endobronkial (EBUS) ultralyd utføres dersom det er forstørrede lymfeknuter og/eller tumor i mediastinum som gir mistanke om infiltrasjon av maligne celler. Denne undersøkelsen har for en stor del erstattet og overflødiggjort mediastinoskopi.

Transtorakal perkutan nålebiopsi og finnålsaspirasjon

Perkutan nålebiopsi og finnålsaspirasjon (FNAC) kan utføres under gjennomlysning eller gjøres CT-veiledet, eventuelt ultralyd-veiledet, dersom tumor ligger pleuranært.

Mediastinoskopi / fremre mediastinotomi 

Ved påvisning av forstørrede glandler i mediastinum på CT, må det gjøres mediastinoskopi for opphenting av lymfeknuter til histologisk avklaring dersom lymfeknutene ikke er tilgjengelig for EUS eller EBUS. Inngrepet kan gjøres også i situasjoner der de forstørrede lymfeknutene ikke er tilgjengelig for mediastinoskopi, fordi man hos slike pasienter kan finne infiltrasjon av tumor i ikke-forstørrede glandler.

Dersom de forstørrede lymfeknutene er lokalisert i nivå 5 (subaortalt) og 8 (phrenicus), kan det gjøres venstre fremre mediastinotomi.

Torakoskopi 

Påvisning av maligne celler i pleuravæske er diagnostisk for M1a-svulster. Hos pasienter med mistenkt lungekreft og pleureaeksudat bør det utføres tapping av væsken for cytologisk diagnostikk. Etter minimum to negative tappinger bør det gjøres torakoskopi med biopsi.

Torakoskopi med biopsi kan også utføres ved mistanke om malignitet hos en pasient som har solitær rundskygge og stadium I-sykdom, bedømt ut fra CT-thorax. Dersom diagnosen malign tumor verifiseres, vil man oftest gjøre torakotomi med lobektomi, i allefall hos pasienter uten risikofaktor for et slik inngrep. 

Bruk av torakoskopi, diagnostisk og terapeutisk, er avhengig av lokal kirurgisk ekspertise med denne teknikken.

(21, 22,)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020