oncolex logo
Utskriftsdato (19.4.2021)

Behandling av lungekreft

Ved lungekreft vil behandling med kirurgi, strålebehandling eller kjemoterapi, enten alene eller i ulike kombinasjoner, være aktuelt. Det som avgjør valg av behandlingsform er sykdomsutbredelse (stadium), vevstype (småcellet eller ikke-småcellet) samt pasientens allmenntilstand og eventuell annen samtidig sykdom.

Lungekreftstudier >>>

Ikke-småcellet lungekreft

Stadium I/II

Pasienten tilbys operasjon dersom han/hun er teknisk og medisinsk operabel. Ofte vil det kunne være samtidig hjertesykdom eller annen lungesykdom som gjør at pasienten ikke vil tåle operasjon. Etter operasjonen vil pasienter under 70 år og i stadium II ha nytte av cytostatika. Ved mulighet for gjenværende kreftvev vil man anbefale etterbehandling med stråleterapi. Hos pasienter som ikke kan opereres på grunn av annen sykdom, vil det kunne være aktuelt å gi kurativ strålebehandling. Kurativ strålebehandling vil enten bli gitt som fraksjonert behandling over 6-7 uker, eller med stereotaktisk strålebehandling med 3-8 fraksjoner over 1-2 uker.

Stadium III

Ved lokalavansert sykdom (stadium III) er operasjon som regel ikke mulig å gjennomføre på grunn av kirurgisk utilgjengelige lymfeknutemetastaser i mediastinum. Ved gode  prognostiske faktorer legges det opp til kurativ strålebehandling, vanligvis i kombinasjon med cytostatika. I spesielle tilfeller vil det være aktuelt å forbehandle med cytostatika og strålebehandling for å forsøke å gjøre svulsten operabel. Ved dårlige prognostiske faktorer tilbys pasienten palliativ behandling, i form av strålebehandling eller cytostatika.

Stadium IV

Ved metastatisk sykdom vil pasienten tilbys palliativ behandling med stråleterapi eller kjemoterapi. Iblant vil det være riktig å ikke gi aktiv tumorrettet behandling.

Småcellet lungekreft

Begrenset sykdom ( SCLC-LD )

Begrenset sykdom behandles med cytostatika kombinert med strålebehandling. Ved små svulster vil kirurgi vurderes. Hjernemetastaser ved småcellet lungekreft forekommer hyppig, og kan forebygges ved å gi strålebehandling mot hjernen.

Utbredt sykdom ( SCLC-ED )

Behandlingen er palliativ og består vanligvis av cytostatikabehandling, mens det ved symptomgivende metastaser kan være aktuelt med strålebehandling. Også ved utbredt sykdom kan det være aktuelt å gi forebyggende strålebehandling mot hjernen. Erkjente hjernemetastaser ved småcellet lungekreft vil ofte respondere på cytostatika. Dette i motsetning til ikke-småcellet lungekreft hvor slike metastaser skal strålebehandles.

Øyeblikkelig hjelp ved akutte tilstander

De vanligste akutte tilstandene som krever onkologisk behandling er:

 • kompresjon av luftveiene
 • vena cava superior syndrom (avklemming av sentrale blodkar)
 • truende tverrsnittlesjoner (svulster som kan skade ryggmargen)

Behandling skal igangsettes raskt med høydose steroider (metylprednisolon eller dexamethason), og pasienten overføres til stråleterapiavdeling for oppstart av tumorreduktiv behandling innen ett døgn etter symptomstart. Ved tidligere ubehandlet intratorakal sykdom med småcellet histologi startes kjemoterapi, ellers skal strålebehandling igangsettes som øyeblikkelig hjelp.

Symptomrettet behandling

Pasienter med lungekreft vil ofte ha symptomer fra luftveiene, enten forårsaket av svulsten, infeksjoner eller underliggende lungesykdom. Disse plagene vil ofte bli mer fremtredende i livets avslutningsfase.

Ved lungekreft foreligger det oftest primær kakeksi, forårsaket av metabolske forandringer grunnet tumorsykdommen. I alle faser av sykdommen er det viktig med ernæringsstimulerende tiltak.

Kombineres optimal bruk av analgetika med strålebehandling og cytostatika, eventuelt også invasive analgetiske metoder, kan man i dag nesten alltid oppnå tilfredsstillende smertelindring.

Kvalme og oppkast kan forekomme både ved langtkommet kreftsykdom og på bakgrunn av tumorrettet behandling, men kan i dag behandles med moderne antiemetika.

Dyspnoe

Åndenød er et vanlig symptom i alle faser av lungekreft. Hos pasienter med lungekreft kan pustevanskene være forårsaket og forsterket av en rekke forhold:

 • tumoraffeksjon av luftveiene
 • kronisk obstruktiv lungesykdom
 • infeksjoner
 • pleuravæske
 • lungeemboli
 • anemi
 • lungefibrose etter strålebehandling
 • angst

Behandling vil kunne bestå av: