oncolex logo
Utskriftsdato (28.1.2020)

Stråleterapi ved lungekreft

De fleste lungekreftpasienter vil i løpet av sin sykdom ha nytte av strålebehandling. Man antar at cirka 65 % av pasientene vil ha behov for denne behandlingsmodaliteten. I Norge er det fortsatt for få som tilbys dette.

Strålebehandling er aktuelt både ved ikke-småcellet og småcellet lungekreft som ledd i kurativ behandling, men ikke minst i palliative situasjoner. Ved svulster i thorax, hjerne og de fleste andre lokalisasjoner benyttes høyenergetisk fotonbestråling, mens det ved overfladiske hudmetastaser kan benyttes elektronstråler som bremses raskt opp i vev.

Kurativ strålebehandling

For småcellet lungekreft inngår strålebehandling av thorakalt felt i det kurative opplegget hos praktisk talt alle, med cytostatikakurer før og etter. I tillegg vil det tilbys profylaktisk strålebehandling mot hjerne hos pasienter som oppnår god remisjon.

Ved ikke-småcellet lungekreft vil strålebehandling tilbys etter kirurgi i spesielle situasjoner, som kurativt rettet behandling i stedet for kirurgi, eller som del av kombinert kjemoradioterapi ved lokalavansert sykdom.

Palliativ behandling

Ved utbredt lungekreft, eller redusert allmenntilstand, vil palliativ strålebehandling mot tumormasser i sentrale thorax være aktuell symptomlindrende behandling hos et flertall av pasientene.

Ved metastaser vil strålebehandling kunne være førstevalg ved begge krefttyper. Imidlertid vil kjemoterapi være mer aktuelt ved metastaser til indre organer.

Ved metastaser til hjernen ved småcellet lungekreft er kjemoterapi ofte et vel så godt alternativ som strålebehandling, mens man ved ikke-småcellet lungekreft med hjernemetastaser som regel vil strålebehandle.

Fraksjoneringsmønster

En rekke behandlingsopplegg vil være aktuelle avhengig av behandlingsmål, vevstype, strålefeltets lokalisasjon og pasientens allmenntilstand.