Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av hjernefelt

Generelt

Strålebehandling av hjernen ved lungekreft gjøres som profylaktisk behandling ved god torakal respons etter kjemoterapi ved småcellet lungekreft, eller som lindrende behandling av etablerte hjernemetastaser.

Hjernemetastaser påvises hos 10 % av pasienter med småcellet lungekreft ved diagnose og hos ytterligere 20 % i løpet av behandlingen. Ut fra kliniske undersøkelser og obduksjonsdata er det vist at opptil 25 % av lungekreftpasienter utvikler hjernemetastaser innen to år etter diagnose.

Vanligvis gis strålebehandling mot hele hjernen, i form av to motsatt rettede strålefelt. Ved 1–3 metastaser inntil 4 cm i diameter kan det være aktuelt å gi stereotaktisk strålebehandling mot tumor. Behandlingen gis da vanligvis som en enkeltfraksjon på 15–25 Gy. Ved småcellet lungekreft gis total hjernebestråling selv ved 1–3 metastaser på grunn av stor risiko for mikrometastaser utenfor de synlige metastasene. Dersom total hjernebestråling er gitt tidligere kan stereotaksi forsøkes også for denne pasientkategorien.

Indikasjoner

  • Komplett eller tilnærmet komplett remisjon av småcellet lungekreft 
  • Etablerte hjernemetastaser

Mål

  • Forebygge hjernemetastaser
  • Redusere omfanget av metastaser
  • Lindre og forebygge symptomer

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020