Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling ved lungekreft

Gjennomføring

Praktiske anbefalinger

8,5 Gy x 2

Alle pasienter med metastaser bør få hypofraksjonert behandling med 8,5 Gy x 2, dersom stråling mot luftveiene er indisert.

Dette gjelder også pasienter med:

  • stadium III (A og B) sykdom og dårlig prognostiske faktorer
  • stor svulst (> 9–10 cm)
  • nedsatt allmenntilstand (WHO PS > 2)
  • betydelig vekttap (10 % i løpet av de siste 3 måneder)

Pasienten får steroider dagen før behandlingsstart, behandlingsdagen og dagen etter behandling, for å redusere bivirkninger.

3 Gy x 10–13

Gis ved både småcellet og ikke-småcellet lungekarsinom. Antall fraksjoner er avhengig av sykdomsutbredelsen. Ved 13 behandlinger vil ofte feltoppsettet måtte justeres noe for å unngå for høy dose til medulla. Total behandlingstid er 2–3 uker, med en behandling hver dag, 5 dager i uken.

Pancoasttumor 3 Gy x 13

Pancoasttumorer er ikke-småcellet lungekarsinom beliggende i sulcus superior og gir ofte ribbens- eller nerveaffeksjon. Disse svulstene gir ofte betydelige smerter, men viser seg også ofte å ha en lengre overlevelse enn andre svulstlokalisasjoner. Den totale behandlingstiden er 2–3 uker, med en behandling hver dag, 5 dager i uken. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gi ytterligere 2–3 behandlinger mot hovedsvulst.

Pancoasttumorer uten lymfeknuteaffeksjon, men som i utgangspunktet ikke er operable, kan forsøkes behandlet med neoadjuvant kjemoradioterapi (2 Gy x 25 med konkomitant platinum-basert kjemoterapi) og deretter vurderes for kirurgi.

Endokavitær strålebehandling (brakyterapi)

Ved lokalt residiv i de sentrale luftveier kan strålebehandling gis endobronkialt. Brakyterapi vil vanligvis brukes ved symptomgivende residiv sentralt hos pasienter som tidligere har fått ekstern strålebehandling. Slik behandling kombineres ofte med laserkoagulasjon og stenting.

Strålebehandling mot fjernmetastaser

Lungekreft gir hyppig fjernmetastaser, særlig til andre deler av lunge, lever, skjelett og hjerne. Palliativ strålebehandling mot skjelett- og bløtvevsmetastaser gir god symptomlindring. Smerter fra skjelettmetastaser blir lindret hos 60 til 80 % av pasientene. Engangsfraksjoner à 8–10 Gy gir tilfredsstillende effekt. Ved store bløtvevskomponenter kan det være aktuelt å gi fraksjonert behandling som 3 Gy x 10, og også ved frakturfare i vektbærende ben. Symptomlindring av hjernemetastaser er mulig med strålebehandling. Levermetastaser behandles sjelden med stråling, men dette kan være aktuelt ved resistens mot kjemoterapi. Stereotaktisk bestråling med en (hjerne/columna) eller tre (ekstrakranialt) fraksjoner kan være aktuelt ved singel- eller oligometastaser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020