Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling ved lungekreft

Forberedelser

Målvolum og stråleteknikk

Strålefeltet innstilles vanligvis basert på CT-bilder  .

  • Pasienten møter til bildeopptak i en dedikert CT-maskin, med eller uten kontrast.
  • Tumors lokalisasjon og risikoområder (se under, og definisjonskapitlet) tegnes direkte inn på bildene, og danner et 3-dimensjonalt strålevolum.
  • Stråleterapeuter utarbeider forslag til strålefelt, som så eventuelt justeres og godkjennes både av medisinsk fysiker og behandlende lege. I noen tilfelle gjøres inntegning av strålefelt direkte, det vil si under gjennomlysning uten forutgående CT-avbildning.

Det svært viktig at pasienten er godt smertelindret og klarer å ligge stille på ryggen under opptaket/innstilling. Eventuelt gis premedikasjon eller ekstradose av opiater for pasienter som får dette. Pasienten ligger på en flat benk med kun en tynn madrass.

Ideelt ønskes en uniform dosefordeling over målevolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå. Dosefordelingen blir dermed et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020