Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av småcellet lungekreft

Oppfølging

Effekten av behandlingstiltak evalueres oftest med 2–3 månedes intervall. Første kontroll bør skje 4–8 uker etter avsluttet behandling.

Evaluering inkluderer oftest bruk av røntgen eller CT thorax.

Dersom man ved første kontroll etter avsluttet behandling finner objektiv god eller komplett respons etter kjemoradioterapi ved begrenset sykdom eller kjemoterapi ved utbredt sykdom, bør pasienten henvises til strålebehandling av total hjerne for å forebygge hjernemetastaser.

 

Noen bivirkninger av cytostatika gitt ved småcellet lungekreft (1)

(Hyppige > 1/100, sjeldne < 1/1000)

Bivirkninger Cisplatin Etoposid  Carboplatin Doksorubicin Vinkristin Cyklofosfamid
Benmargs-
depresjon
Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig
Kvalme/
oppkast
Høy Lav Moderat Moderat Minimalt Høy/
moderat
Håravfall Sjelden Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Ved høye doser
Diare/
obstipasjon
Diare/
hyppig
Hyppig Hyppig Diare/
sjelden
Obstipasjon/
hyppig
Doseavhengig
Mukositt/
stomatitt
Ikke
rapportert
Hyppig Ikke
rapportert
Stomatitt/
sjelden
Stomatitt/
hyppig
Doseavhengig
Allergiske
reaksjoner
Sjelden Sjelden Hyppig Sjelden Sjelden Hyppig
Kardiotoksisitet Sjelden Ikke
rapportert
Hyppig Hyppig Sjelden Sjelden
Nevrologiske
symptomer
Hyppig Sjelden Hyppig Ikke
rapportert
Hyppig Ikke
rapportert
Hud/negler Sjelden Ikke
rapportert
Hyppig Hyppig Ikke
rapportert
Sjelden
Lever Hyppig Sjelden Hyppig Ikke
rapportert
Ikke
rapportert
Hyppig
Luftveiene Ikke
rapportert
Sjelden Ikke
rapportert
Ikke
rapportert
Ikke
rapportert
Sjelden

Ved bruk av cisplatin vil cirka 30 % av pasientene oppleve ototoksiske bivirkninger.

PV-regime = cisplatin og etoposid.

CV-regime = carboplatin og etoposid.

ACO-regime = doksorubicin, cyklofosfamid og vinkristin. 

 

 

 

Referanse

  1. Felleskatalogen [online] [hentet 10.09.2007]; Tilgjengelig fra: URL: http://www.felleskatalogen.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020