Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av småcellet lungekreft

Behandlingsplan

Behandlingsplan for pasienter med småcellet lungekreft er lagt inn i et interaktivt flytskjema. Dette er en funksjon som enkelt gir oversikt over behandlingen for de ulike pasientgruppene.

Klikk her for å åpne flytskjema

Småcellet – Begrenset sykdom

Mange kjemoterapeutika er forsøkt ved småcellet, men platinum-baserte regimer har vist seg mer virksomme enn andre regimer, som antracyklin-kombinasjoner. I Norge brukes som regel en kombinasjon av cisplatin og etoposid (PV-regime: cisplatin og etoposid). Carboplatin kan brukes i sted for cisplatin (CV-regime), men har noe dårligere dokumentasjon. Dette er enklere å administrere fordi pasienten slipper hydrering i forbindelse med kuren og fordi behandling i prinsippet kan gis poliklinisk. Behandling utover seks cytostatikakurer har ikke vist noen effekt.

Kjemoterapi i kombinasjon med stråling ved begrenset sykdom

Ved begrenset sykdom har kombinasjonsbehandling med PV-kurer og strålebehandling en synergistisk effekt, og gir økt overlevelse sammenlignet med cellegift eller strålebehandling gitt alene. Det er kun platinum-baserte regimer som har denne dokumentasjonen. Vanligvis gis 4 kurer cytostatika med strålebehandlingsstart etter 2. eller 3. cytostatikakur (interponert stråleterapi). Konkomitant behandling (samtidighet av behandlingen) gir størst effekt, men gir også mest bivirkninger i form av øsofagitt og hematologisk toksisitet. Ved redusert allmenntilstand vil det derfor kunne være fornuftig å vente med neste kjemoterapikur til strålebehandlingen er avsluttet, mens det ved en mer aggressiv behandling vil bli gitt cytostatika hver 3. uke uavhengig av pågående strålebehandling.

Alkylerende cytostatikum og doxorubicin i kombinasjon med stråling er ikke bedre enn cytostatika alene og anbefales derfor ikke i første linje behandling. 

Småcellet – Utbredt sykdom

Ved utbredt sykdom er behandlingen palliativ, og kombineres vanligvis ikke med strålebehandling. Også her er platinum-kurer førstevalg på grunn av høyere effekt enn antracyklinbaserte kurer, og kan forventes å gi objektiv respons hos 50-80 % av pasientene. Median overlevelse øker fra to til åtte måneder, og symptomkontroll samt livskvalitet bedres. Dessverre er komplette remisjoner sjeldne, og responsvarigheten kort.

PV-kurer vil være aktuelt, som ved begrenset sykdom, men CV-kurer anses som effektmessig likeverdig og velges ofte på grunn av en mildere bivirkningsprofil.

Monoterapi med etoposid anbefales ikke fordi overlevelse blir redusert sammenlignet med platinbasert kombinasjon.

Ved alder over 75 år, eller nedsatt allmenntilstand er er kombinasjonsbehandling med doxorubicin, cyklofosfamid og vinkristin (ACO-kurer) et godt valg på grunn av sparsomme bivirkninger.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020