Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av småcellet lungekreft

Generelt

Kjemoterapi brukes i kombinasjon med strålebehandling ved begrenset småcellet lungekreft (SCLC-LD), men alene ved utbredt småcellet lungekreft (SCLC-ED). Respons forventes hos henholdsvis cirka 90 % og cirka 70 % av pasientene. 10 til 15 % av pasientene med begrenset sykdom og 1–2 % av pasientene med utbredt sykdom lever mer enn 5 år.

Hos pasienter med perifere stadium I svulster kan det være aktuelt med kirurgisk behandling. Man antar at inntil 10 % av pasienter med begrenset sykdom kan være kandidater for vellykket reseksjon. Kirurgisk behandling forutsetter postoperativ kjemoterapi, da småcellet lungekreft har høy risiko for metastasering også i tidlig stadium.

Førstevalg av kjemoterapi ved begrenset sykdom, og hos yngre pasienter (< 75 år) med utbredt sykdom, er platinum og etoposid. Ved kjemoterapi kombinert med strålebehandling er det best dokumentasjon på cisplatin, ellers vil carboplatin være et aktuelt valg på grunn av noe mindre toksisitet og enklere administrering.

Residivbehandling

Omtrent 80 % av pasienter med begrenset sykdom, og i praksis alle med utbredt sykdom vil få residiv av sin sykdom. Det foreligger ingen gode data på andrelinje kjemoterapi ved småcellet lungekreft, og prognosen er meget dårlig i slike tilfeller. Forventet behandlingsgevinst må veies mot allmenntilstand og forventet overlevelse. Ved tilbakefall tre måneder eller mer etter avsluttet førstelinjebehandling kan det være aktuelt å forsøke samme regime. Ved tidlige tilbakefall bør annet medikament overveies. Ofte vil strålebehandling kunne gi god symptomlindring, og kan overveies i stedet for kjemoterapi.

Kjemoterapi ved redusert allmenntilstand og hos eldre pasienter med småcellet lungekreft

Pasienter, selv i redusert allmenntilstand på grunn av begrenset sykdom, kan oppnå en betydelig gevinst ved behandling, og målet vil være kurativt også hos disse. Dersom den reduserte allmenntilstanden er grunnet annen sykdom, bør behandlingsvalget være mer skånsomt.
Ved utbredt sykdom vil terskelen for å gi behandling være høyere, spesielt hos eldre pasienter eller pasienter i generelt redusert allmenntilstand, og det må vurderes hvorvidt aktiv behandling i det hele tatt skal gis. 

Indikasjon

  • Småcellet lungekreft

Mål

  • Ved begrenset sykdom vil behandlingen i utgangspunktet ha kurativ intensjon.
  • Ved utbredt sykdom vil behandlingen i hovedsak ha palliativ intensjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020