Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av ikke-småcellet lungekreft

Gjennomføring

Adjuvant kjemoterapi

  • Postoperativt gis det 4 kurer med cisplatin og vinorelbin intravenøst.
  • Neoadjuvant kan det gis det 2 kurer cisplatinbasert dublett med tre ukers mellomrom, i kombinasjon med stråleterapi 2 Gy x 25.

Palliativ kjemoterapi

Det gis 3 kurer med intervall på tre uker. Karboplatin/vinorelbin doseres med karboplatin dag 1 med ny kurstart dag 22, mens vinorelbin gis dag 1 og 8 før ny kurstart dag 22.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019