Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av ikke-småcellet lungekreft

Behandlingsplan

Behandlingsplan for pasienter med ikke-småcellet lungekreft er lagt inn i et interaktivt flytskjema. Dette er en funksjon som enkelt gir oversikt over behandlingen for ulike pasientgrupper.

Klikk her for å åpne flytskjema

Medikamentvalg

Den foreliggende dokumentasjonen for adjuvant kjemoterapi gjelder platinumbasert dublett, og det anbefales cisplatin i kombinasjon med vinorelbin i fire sykler.

For metastatisk sykdom er det god dokumentasjon for at førstevalg er platinumbasert kjemoterapi (enten cis- eller carboplatin) i kombinasjon med et nyere medikament, som vinorelbine, gemcitabine, docetaxel, paclitaxel eller pemetrexed, eventuelt en kombinasjon av de nyere medikamentene. Det er ikke grunnlag for å utpeke en standardkombinasjon av cytostatika i denne situasjonen, men i Norge brukes vanligvis carboplatin kombinert med vinorelbin. Ikke-platinum-baserte regimer bør ikke benyttes utenfor studier i førstelinje. Hos EGFR-positive benyttes gefitinib, erlotinib eller afatinib. Pasienter bør forespørres om å delta i aktuelle studier. Det er dokumentasjon for at pasienter som deltar i studier kommer fordelaktig ut når det gjelder overlevelse.

Residiv-/andrelinjebehandling

Ved residiv-behandling vil pasienten ofte bli spurt om å delta i studier.

Dersom pasienten tidligere kun har fått strålebehandling vil førstevalget være platinumbasert dublett, eventuelt inklusjon i studier som nevnt over.

Ved residiv etter gjennomgått førstelinjes kjemoterapi, vil monoterapi i form av docetaxel eller pemetrexed (ikke ved plateepitelkarsinom) være aktuelt. Dessverre er responsraten ved andrelinje kjemoterapi lav, i størrelsesorden 10 %. Dersom det ble oppnådd god respons på førstelinjes behandling, og residiv oppstår senere enn tre måneder etter avsluttet førstelinje behandling, kan eventuelt samme førstelinjes-kombinasjon forsøkes på nytt.

Afatinib, erlotinib eller gefitinib er aktuelt hos EGFR-positive dersom EGFR-hemmer ikke ble gitt i førstelinje. For ALK-positive er crizotinib aktuell behandling. Disse perorale hemmerne kan være aktuelle også som tredjelinjes medikament, iblant opp til performance status 3. Ved PS 3-4 vil god støttebehandling uten tumorrettet behandling ofte være hensiktsmessig.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019