Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av ikke-småcellet lungekreft

Generelt

Cytostatikabehandling av ikke-småcellet lungekreft er en viktig adjuvant behandling etter kirurgi eller stråling med kurativ hensikt, og vil også ofte være aktuelt i en palliativ situasjon.

Adjuvant kjemoterapi

Adjuvant kjemoterapi har vist seg å øke pasientens overlevelse etter kirurgi for pasienter i stadium II og III, men denne effekten er neppe tilstede for pasienter i stadium I. Fordel kan ses i trinn IB kreft som er mer enn 4 cm i maksimal dimensjon. 5-års overlevelse øker med 5–15 % i absolutte tall. Adjuvant kjemoterapi kan gis postoperativt eller i kombinasjon med kurativ stråleterapi (konkomitant). Neoadjuvant kjemoterapi gis vanligvis ikke ved ikke-småcellet lungekreft, kun i noen tilfeller ved Pancoast-svulster (apicale lungesvulster med innvekst i thoraxvegg).

Palliativ kjemoterapi

70 % av pasienter med ikke-småcellet lungekreft har ved diagnosetidspunket et sykdomsstadium som gjør at behandlingsintensjonen må være palliativ. Hos pasienter i denne gruppen kan platinumbasert kjemoterapi utsette og lindre symptomer, bedre livskvaliteten og forlenge livet noen måneder. En forutsetning er at pasienten er i god allmenntilstand, det vil si performance status (PS) 0 til 2. Respons på palliativ kjemoterapi forventes hos rundt tre av ti pasienter ved førstelinje behandling, og hos en av ti ved andre linje. Det er per i dag ikke mulig å forutsi om den enkelte pasient vil ha effekt av kjemoterapi.

Pasienter med påviste mutasjoner i genet som koder for epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR), cirka 10% av alle, bør tilbys behandling med perorale tyrosinkinasehemmere, enten erlotinib, gefitinib eller afatinib. Det er vist betydelig bedre effekt av slik behandling sammenliknet med konvensjonell kjemoterapi hos disse pasientene. Responsraten for mutasjonspositive er cirka 70%, og tid til progresjon er i området ett år.

Cirka 5 % av pasienter med ikke-småcellet lungekreft har forandringer i ALK-genet som medfører effekt av ALK-hemmende behandling, på tilsvarende måte som EGFR-hemmende behandlingen nevnt over. Crizotinib er en peroral ALK-hemmer som kan gis i andre linje hos ALK-positive.

Ved patologisk diagnostikk av lungekreft bør dermed både EGFR-mutasjonsstatus og ALK-translokasjonsstatus undersøkes. Det anbefales at patolog etter verifisering av ikke-småcellet lungekreft sender vevsblokk til molekylærpatologisk avdeling for mutasjonsbestemmelse.

Prediktive faktorer

Den viktigste prediktive faktor for kjemoterapieffekt, utenom TNM stadium, er performance status. Risikoen for alvorlige bivirkninger øker hos pasienter med performance status 3 eller 4, slik at kjemoterapi ikke anbefales til disse pasientene. Nye norske data viser at pasienter med performance status 2 likevel har størst nytte av behandlingen i form av bedret livskvalitet, fordi symptomlindringen overstiger bivirkningene i større grad enn hos dem med bedre allmenntilstand. Tyrosinkinasehemmere har en annen bivirkningsprofil enn konvensjonelle kjemoterapeutika, og kan hos utvalgte pasienter også forsøkes ved performance status 3.

Kjemoterapi hos eldre pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Over halvparten av pasienter med ikke-småcellet lungekreft er eldre enn 65 år gamle. Imidlertid er eldre underrepresentert i kliniske studier slik at evidensen for kjemoterapi i denne gruppen er begrenset. Det kan derfor være fare for underbehandling på bakgrunn av høy kronologisk alder. Funksjonsnivå, komorbiditet med multifarmasi, sosioøkonomiske og kognitiv faktorer, samt ernæringsmessig status kan variere betydelig i denne heterogene pasientgruppen. Avgjørelsen om kjemoterapi bør baseres på en helhetlig geriatrisk vurdering av disse faktorene. Pasienter i god allmenntilstand (PS 0-2) med normal organfunksjon kan profittere på platinumbasert kjemoterapi med to medikamenter. Eldre med noe redusert allmenntilstand kan få tilbud om monoterapi med et nyere medikament som vinorelbin, gemcitabin, pemetrexed (kun ikke-plateepitelkarsinom) eller docetaxel, eventuelt tyrosinkinasehemmer.

Indikasjoner

  • Postoperativ kjemoterapi – pasienter i stadium II og III som opereres.
  • Kjemoterapi i kombinasjon med kurativ strålebehandling – pasienter i stadium IIIa og IIIb som kan få kurativ strålebehandling.
  • Palliativ kjemoterapi – pasienter i stadium IV.

Mål

  • Ved postoperativ kjemoterapi og kjemoterapi gitt i kombinasjon med kurativ stråleterapi, er siktemålet økt sannsynlighet for kurasjon.
  • Livsforlengelse, samt lindre symptomer og plager ved palliativ behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020