Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av lungekreft

Kjemoterapi er i dag en vesentlig modalitet både ved småcellet lungekreft og ikke-småcellet lungekreft.

  • Småcellet lungekreft er mer kjemofølsom enn ikke-småcellet og kjemoterapi er ofte førstevalg, enten i kombinasjon med strålebehandling (begrenset sykdom) eller alene (utbredt sykdom).
  • Ved ikke-småcellet lungekreft er kjemoterapi alene aktuelt ved metastatisk sykdom og i kombinasjon, enten med kirurgi (stadium I og II) eller strålebehandling (stadium III).

Både ved småcellet og ikke-småcellet lungekreft er platina-baserte kombinasjonsregimer aktuelle.

  • Ved småcellet gis ofte etoposid sammen med cisplatin, både ved begrenset og utbredt sykdom.
  • Ved ikke-småcellet gis cisplatin sammen med vinorelbin som adjuvans til kirurgi. Platinumbasert kjemoterapi brukes også som første valg ved utbredt sykdom hos pasienter uten EGFR-mutasjon. 

Ved metastatisk ikke-småcellet lungekreft vil en rekke palliative regimer være aktuelle, og effektmessig likeverdige. Bivirkningsprofil er som regel det eneste som skiller, og i Norge er vanligvis kombinasjonen karboplatin/vinorelbin førstevalg. Ved progresjon etter førstelinjes behandling ved ikke-småcellet kan monoterapi docetaxel, eventuelt pemetrexed ved ikke-plateepitelkarsinom, forsøkes.

Hos pasienter med påvist aktiverende mutasjon i EGFR-genet er erlotinib, gefitinib eller afatinib førstevalg ved metastaserende sykdom. Andre tilsvarende stoffer er i ulike utprøvningsfaser, og det vil være aktuelt å inkludere pasienter i studier med disse. Ved påvist translokasjon i ALK-genet, er ALK-hemmende behandling aktuelt ved progresjon etter førstelinjes standard kjemoterapi. Crizotinib er godkjent i denne situasjonen, men også her pågår det kliniske studier som pasienter kan vurderes inkludert i.

Cytostatikakurer

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020