Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved lungekreft

Kirurgisk behandling kan gi helbredelse for lungekreft. Ved begrenset sykdom. Ved stadium IA lever mer enn 60 % av pasientene 5 år etter operasjon.

I Norge opereres cirka 20 % av alle pasienter med lungekreft. Målet er at 25 % skal tilbys operasjon.

Før operasjon for lungekreft er det nødvendig med en tilstrekkelig diagnostisk avklaring for å kartlegge sykdommens utbredelse og pasientens helsesituasjon. Dette innebærer i hovedsak:

  • CT-røntgen
  • Bronkoskopi med biopsi
  • Lungefunksjonsundersøkelse
  • Vurdering av eventuelt øvrige sykdommer/risikofaktorer
  • PET-CT

Planlegging av behandling

Pasienter med lungekreft og som kan være aktuelle for operasjon diskuteres i et lunge-/toraksmøte hvor anestesilege, onkolog, lungelege, røntgenlege og torakskirurg deltar. Her vurderes mulighetene for kirurgi eller annen behandling. Andre sykehus kan delta i møtet ved hjelp av telemedisin, hvor de presenterer sine pasienter.  

Operative metoder

I Norge opereres de fleste lungekreftpasienter med torakotomi, men et økende antall opereres med torakoskopi (minimal invasiv metode). Pasienten ligger i sideleie og brystkassen åpnes mellom 2 costae, og 1 eller 2 lungelapper kan fjernes (lobektomi eller bilobektomi). For en del av pasientene er det nødvendig med fjernelse av hele lungen – pneumonektomi.

(23, 24, 25,)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020