Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved lungekreft

Både prognose og behandlingsvalg avhenger av hvor utbredt sykdommen er når den diagnostiseres.

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette lungekreft og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" betegner utbredelsen av den lokale tumor. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering basert på radiologi og klinisk undersøkelse (cTNM), og den patologiske klassifisering (pTNM). Informasjon om pTNM fås kun etter kirurgi, mens det ved strålebehandling eller kjemoterapi er cTNM som er tilgjengelig.

TNM-klassifikasjon er helt avgjørende for behandlingsvalg og må foreligge før behandling igangsettes. Imidlertid er det ved påviste fjernmetastaser (M1) underordnet hvilken T- og N-klassifikasjon som foreligger.

Fra 2009 benyttes 7. utgave av TNM-klassifikasjonssystemet.

T-stadium

Primær tumor (T)

 • TX – primærtumor kan ikke vurderes; eller maligne celler funnet i ekspektorat eller bronkialutstryk, men ikke synlig ved bildediagnostiikk eller bronkoskopi
 • T0 – ikke erkjent primærtumor
 • Tis – cacinoma in situ

T 1 -  tumor

 • T1 – tumor ≤ 3 cm  i største diameter – omgitt av lunge eller visceral pleura. Bronkoskopi viser ingen tegn til innvekst nærmere enn lappe bronkus.
  • T1a – tumor ≤ 2 cm i største diameter
  • T1b – tumor > 2 men ≤ 3 cm i største diameter

T2 - tumor > 3-7 cm eller en av følgende:

 • tumor med involvering av hovedbronkus ≥ 2 cm fra carina
 • tumor med innvekst i visceral pleura
 • atelektase eller obstruktiv pneumonitt i hilus regionen; involverer ikke hele lungen 
  • T2a – tumor > 3 cm men ≤ 5 cm i største diameter
  • T2b – tumor > 5 cm men ≤ 7 cm i største diameter

 

 

T3 – tumor > 7 cm, eller en av følgende:

 • tumor med innvekst til brystvegg, diafragma, parietal perikard, mediastinal pleura eller nervus phrenicus
 • tumor i hovedbronkus <2 cm distalt for carina, men som ikke inkluderer carina 
 • atelektase av hele lungen
 • separat tumor i samme lapp

T4 – en av følgende:

 • tumor med innvekst til mediastinum, hjerte, store kar, carina, trakea, øsofagus, corpus vertebrae eller nervus recurrens
 • separat tumor i annen lapp i samme lunge

 

N-stadium

 • NX – lymfeknutemetastaser kan ikke vurderes
 • N0 – ingen lymfeknutemetastaser
 • N1 – metastaser til peribronkiale eller hilære lymfeknuter på samme side som hovedsvulsten
 • N2 – metastaser til  mediastinale knuter på samme side som hovedsvulsten, og/eller subcarinale lymfeknuter 
 • N3 – metastaser til hilære eller mediastinale knuter på motsatt side av hovedsvulsten, eller til supraclaviculære eller scalene lymfeknuter

M-stadium

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser
 • M1a – fjernspredning til lungen på motsatt side av hovedsvulsten, pleurale knuter eller malign pleural eller perikardial effusjon
 • M1b – fjernmetastaser

Allmenntilstand er en viktig prognostisk faktor på linje med stadieinndeling, «WHO performance status» benyttes. 

Stadieinndeling ved Ikke-småcellet lungekreft   

           

Okkult

carcinoma 

     

Stadium 0 

Stadium I 

Stadium II

Stadium III

Stadium IV

TX N0 M0

 

 

 

 

 

Tis N0 M0

 

 

 

 

 

      A        B          A          B              A           B

 

TX-T4 NX-N3 M1

 

 

 

 

 

 

T1a-b

N0 M0    

 

 

 

 

 

 

T2a N0 M0

 

 

 

 

 

 

 

T2b N0 M0

T1a-b N1 M0

T2a N1 M0

 

 

 

 

T2b N1 M0

T3 N0 M0   

 

 

 

 

 

T1a-b N2 M0  

T2a-b N2 M0

T3 N1-N2 M0

T4 N0-N1 M0

 

 

 

 

T4 N2 M0

TX-T4  N3 M0  

 

 

 

 

 


Det er stadieinndelingen som avgjør valget av behandling, men også prognostiske faktorer vil innvirke på valg av behandlingsopplegg.

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft presenterer seg langt oftere med spredning på diagnosetidspunktet enn annen bronkialcancer. Tilstanden må oppfattes som systemisk uavhengig av stadium ved diagnose, men deles inn i begrenset og utbredt sykdom.

Begrenset sykdom

Med begrenset sykdom (SCLC-LD) menes at tumormassene kan inkluderes i et thorakalt strålefelt. I praksis omfatter dette stadium I, II, IIIA og IIIB.

Utbredt sykdom

Utbredt sykdom (SCLC-ED) omfatter spredning utenfor et thorakalt strålefelt, eller pleuraeffusjon med maligne celler.

På grunn av utviklingen i behandlingstilbudet til småcellet lungekreft, og dermed krav til mer nøyaktig stadieinndeling, anbefales bruk av TNM-klassifikasjon også ved småcellet lungekreft.

(18, 19)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020