Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstravasasjon ved vevstoksiske cytostatika

Definisjoner

Ikke vevstoksisk eller vevsirriterende

Disse medikamentene forårsaker vanligvis ikke hudnekroser.

Vevsirriterende

Vevsirriterende medikamenter kan forårsake smerte i og rundt innstikkstedet og langs venen. De kan også forårsake inflammasjon. Noen vevsirriterende medikamenter kan forårsake ulcerasjon dersom det en stor mengde går ekstravasalt.

Vevstoksiske

Medikamentene deles inn i undergupper etter måten de forårsaker skade på. Denne inndelingen er viktig i forhold til hvilken behandlingsstrategi som skal velges.

DNA-bindende

Medikamentene absorberes lokalt inn i cellene, binder seg til DNA og fører til celledød. Etter celledød har inntruffet, kan disse stoffene frigjøres på ny og føre til ødeleggelse av ikke-kreft celler. Denne gruppen kan deles inn i tre undergrupper:

  • Antracykliner
  • Alkylerende midler
  • Andre

For doxorubicin og mitomycin er det beskrevet progredierende vevskade flere uker og i noen tilfeller måneder etter ekstravasal injeksjon.

Ikke DNA-bindende

Denne gruppen medikamenter kan føre til celledød etter andre mekanismer enn den ved DNA-bindende medikamenter. Denne gruppen deles inn i to undergrupper:

  • Vincaalkaloider
  • Taxaner  
Cytostatikas vevstoksisitet (1)
Vevstoksisk, nekrosefare

Vevsirriterende, kan gi
hudflassing eller inflammasjon

Ikke vevsirriterende eller
vevstoksisk
Amsakrin Cisplatin Aldesleukin
Dekarbazin Doksorubicin liposomalt Alemtuzumab
Daktinomycin Estramustin** Asparaginase
Docetaxel**** Etoposid Bleomycin
Doksorubicin* Floksuridin Bevacizumab
Epirubicin* Florouracil Bortezomib
Daunorubicin* Irinotekan Cetuximab
Idarubicin* Karboplatin Cyklofosfamid**
Irinotekan Karmustin** Cytarabin
Kloremtin** Oxaliplatin Fludarabin
Mitoguazon Pemetrexed Gemcitabin
Mitomycin-C Ralitrexed Ibritumomabtiuksetan
Mitoxantorn Temoporfin Ifosfamid**
Paklitaxel**** Teniposid Interferon
Plikamycin Topotekan Kladribin
Streptozocin Metylenblått***** Klofarabin
Verteporfin   Melfalan**
Vinblastin***   Metotrexat
Vindesin***   Rituximab 
Vinkristin***   Tiotepa**
Vinorelbin***   Trastuzumab

 * = Antracykliner

** = Alkylerende midler

*** = Vincaalkaloider

**** = Taxaner

*****= Metylenblått er ikke et cytostatikum, men brukes ved ifosfamidindusert encefalopati, og tas derfor med på listen.

 

Alle cytostatika kan i høye nok konsentrasjoner være vevsskadelig.

Referanser

 

  1. Allwood M, Stanley A WP. The Cytotoxics Handbook. Ed. 4th ed. 2002. 2001

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020