Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av leverkreft

Det er ingen dokumentasjon for nytten av kjemoterapi adjuvant.

Hepatocellulært karsinom (HCC) har vært betraktet som en kjemoresistent krefttype. Det er likevel vært vanlig å gi ukentlig adriamycin til pasienter med inoperabel sykdom, i god allmenntilstand. I en nylig randomisert fase III studie ga adriamycin en økning i levetiden sammenliknet med et interaktiv eksperimentelt medikament (3).

Sorafenib er en ny multikinese hemmer med effekt på både celleproliferasjon og angiogense. En stor randomisert fase III studie har vist at sorafenib gir økning i levetid fra 7,9 til 10,7 måneder sammenliknet med placebo (4).

Sorafenib ble gitt til kun Child-Pugh A pasienter, med diare og hand-foot syndrom som de mest plagsomme bivirkninger. I en nylig randomisert fase II studie gav kombinasjonen sorafenib + adriamycin en overlevelse på 13,7 måneder, mens adriamycin alene gav kun 6,5 måneder median overlevelse (5).

Ut fra tilgjengelig litteratur synes det rimelig at HCC pasienter med Child-Pugh A status bør initialt vurderes med tanke på palliativ behandling med sorafenib.

Inoperabel HCC/metastastatisk sykdom

Mange pasienter har metastatisk eller inoperabel sykdom ved diagnosetidspunktet. Pasienter uten uttalt leversvikt er aktuelle for palliativ onkologisk behandling.

Kjemoembolisering

Kjemoembolisering (TACE) er en kombinasjon av embolisering av leverarterie og kjemoterapi gitt i en leverarterie. Prinsippet utnytter at levervev er 20–25 % arterielt forsynt, mens 85–100 % av HCC er arterielt vaskularisert. Kjemoembolisering ved lokalavansert HCC er omdiskutert, og en svakhet har vært mangel på en internasjonal standard prosedyre. Det foreligger to randomiserte studier (80 og 112 pasienter) hvor kjemoembolisering i en studie økte 3-års overlevelse fra 3 % til 26 % og en annen studie økte 2-års overlevelsen fra 27 % til 63 % (6,7).

I en meta-analyse av randomiserte og ikke randomiserte studier, konkluderes det med at TACE bedrer langtidsoverlevelsen (3-års overlevelsen økte med 28 %) og reduserer frekvensen av residiv (28 %).

Substanser som brukes er doxorubicin, mitomycin C og cisplatin. Internasjonalt antas det at cirka 10 % av pasienter med HCC er aktuelle for kjemoembolisering.

Pasienter som fyller kriteriene for TACE-behandling bør henvises for vurdering ved Rikshospitalet. Følgende kriterier gjelder:

  • Pasienten er bedømt inoperabel
  • Det må ikke foreligge tumortromber i portasystemet
  • Portas hovedstamme må være åpen
  • Tumor < 10 cm (kasus med diameter over dette kan vurderes i enkelttilfeller)
  • Mulitfokal tumoraffeksjon med diffus leveraffeksjon: relativ kontraindikasjon
  • Child A-B, ikke Child C

I Rikshospitalets protokoll for TACE brukes Farmorubicin/Lipoidol som kompletteres med såkalte "beads", som er emboliseringspartikler som er oppladet med doxyrubicin. Fordelen med dette er større lokal konsentrasjon av doxyrubicin og færre systemiske bivirkninger.

TACE som forbehandling til reseksjoen eller transplantasjon kan diskuteres.

TACE kan eventuelt kombineres med RFA.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020