Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging av pasienter etter allogen stamcelletransplantasjon

Forberedelser

I forkant av tranplantasjonen vil pasienten få grundig informasjon fra:

 • lege
 • sykepleier

Pasient og pårørende kan dessuten komme til å etablere kontakt med:

 • transplantasjonskoordinator
 • sosionom
 • ernæringsfysiolog
 • fysioterapeut
 • sykehusprest

Pasienten vil også få tilbud om å samtale med en tidligere pasient som er stamcellestransplantert.

Dersom pasienten har barn er det viktig at skole/helsesøster kontaktes og informeres om behandlingen og forholdsregler som må følges i etterkant.

Forløp

Utredning og behandling foregår ved seksjon for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. For enkelte pasientgrupper gjøres dette i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Oppholdet har tre faser:

 • Utredning før transplantasjon tar 2–3 dager og skjer gjerne 1–2 måneder før transplantasjonen.
 • Liggetid i forbindelse med transplantasjon er vanligvis 4–8 uker ved myeloablativ kondisjonering, tildels mye kortere ved ikke-myeloablativ kondisjonering.
 • Når opphold på isolat ikke lenger er nødvendig flyttes pasienten til et annet rom på avdelingen eller direkte til sykehotellet. Når pasieten skrives ut må han eller hun oppholde seg enten på pasienthotellet, et annet sted i Oslo-regionen eller hjemme dersom pasienten bor i nærheten. Den første tiden etter utskrivelsen kommer pasienten til kontroll 2–3 ganger i uken (oftere ved behov) ved seksjonens poliklinikk. Noen pasienter må reinnlegges på grunn av komplikasjoner.
 • Senere oppfølging skjer i nært samarbeid med pasientens region og/eller lokalsykehus.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020