Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging av pasienter etter allogen stamcelletransplantasjon

Bakgrunn

Allogen stamcelletransplantasjon er en behandlingsform som kun tilbys pasienter med sykdommer med alvorlig prognose. Det vil si at leveutsiktene med annen behandling er begrenset.

Behandlingen innebærer at man med cytostatika og eventuelt bestråling, fjerner pasientens og transplantatets immunceller og benmarg, og erstatter denne med ny benmarg fra donor. Behandlingen er så kraftig at den er forbundet med mye plager og risiko for å dø av komplikasjoner.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019