Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kronisk lymfatisk leukemi

Bakgrunn

Ved kronisk lymfatisk leukemi foreligger nesten alltid en klonal proliferasjon av B-lymfocytter med en karakteristisk immunfenotype: CD5+C19+CD20+CD23+. Den fysiologiske parallellen til de maligne cellene er en liten populasjon av CD5+-B-lymfocytter lokalisert i mantelsonen av sekundære lymfeknutefollikler. CD5+-B-lymfocytter tilhører en egen B-cellelinje. De dominerer tidlig i ontogenesen og er kjent for sekresjon av naturlige autoantistoffer.

Cytogenetiske avvik

IgVH-genet

På bakgrunn av om IgVH-genet har gjennomgått somatisk hypermutasjon eller ikke kan kronisk lymfatisk leukemi deles inn i to ulike sykdomsgrupper, mutert og umutert, med svært forskjellig prognose. Hos pasienter med umutert IgVH-gen er median overlevelse 8–9 år, mens det kan synes som om leveutsiktene for pasienter med mutert IgVH-gen ikke skiller seg fra en alderstilpasset normalbefolkning. Median overlevelse er > 24 år.

Translokasjon

Det er beskrevet en rekke cytogenetiske avvik, men ingen av disse avvikene er spesifikke for kronisk lymfatisk leukemi. De er heller ikke primære hendelser i sykdomsutviklingen, men er tilkommet senere i forløpet. De har ingen diagnostisk verdi slik som translokasjonene t(14;18)(q32;q21) og t(11;14)(q13;q32) ved henholdsvis follikulært lymfom og mantelcelle lymfom, men de cytogenetiske avvikene har derimot stor prognostisk verdi.

Delesjoner

De vanligste cytogenetiske avvikene er del6q, del13q, del11q, del17p og trisomi 12. Disse kan påvises hos 80 % av pasientene ved hjelp av fluorisernede in situ-hybridisering (FISH).

Median overlevelse ved de ulike delesjonene:

  • del17p - median overlevelse 30 måneder 
  • del11q - median overlevelse 68 måneder

Disse cytogenetiske avvikene er forbundet med dårlig prognose og ofte dårlig og/eller kortvarig effekt av kjemoterapi.

  • del13q - median overlevelse ikke nådd i publiserte studier, men 60 % overlevelse etter 192 måneder

Denne karyotypen er forbundet med god prognose.

Konvensjonell kjemoterapi er avhengig av fungerende signalveier for apoptose i tumorcellene for effekt. Ved del17p i særdeleshet er dette ikke tilfellet. p53-signalveien, en sentral signalvei for apoptose, er defekt.

Ekspresjon av CD 38 og ZAP-70 (zeta-associated protein) ble lansert som mulige surrogatmarkører for umutert IgVH-gen, men ingen av markørene viser full korrelasjon til VH-mutasjonsstatus. De synes begge å bidra med uavhengig prognostisk informasjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020