Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Utredning

Benmargsaspirasjon

Benmargsaspirasjon, eventuelt benmargsbiopsi dersom det er vanskelig å aspirere representativ marg, er nødvendig for å stille diagnosen. Biopsi kan i visse tilfeller også gi verdifull tilleggsinformasjon.

Undersøkelser som gjøres av aspiratet:

  • mikroskopi, MGG-farging og eventuelt cytokjemiske farginger.
  • immunfenotyping (flowcytometri)
  • cytogenetikk med eventuelt rettede undersøkelser ved bruk av FISH eller molekylærgenetisk teknikk.
  • Det bør om mulig lages cellesuspensjon som vitalfryses lokalt for eventuelle senere kompletterende undersøkelser.
  • RNA/DNA-ekstraksjon for eventuelt senere molekylærgenetiske analyser.

Hos alle pasienter sendes benmargsaspirat og blod til PCR på BCR–ABL.

Blodprøver

Generelle:

ABO-typing, hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, blodutstryk, LD, albumin, kreatinin, Na, K, Ca, fosfat, urat, glukose, CRP, CMV.

Spesielle:

  • Blodprøver ved behandlingsstart med tanke på utvikling av tumorlysesyndrom: urat, Ca, Mg, K+, fosfat, urea, kreatinin og leverprøver.
  • HLA-typing - tas med tanke på behov for HLA-forlikelige blodplater.

Spinalpunksjon

Spinalpunksjon gjøres ved klinisk mistanke om CNS-leukemi eller ved første intraspinale profylaksebehandling.

Undersøkelser som gjøres av spinalvæsken:

  • celletelling – ved økt celletall gjøres cytospin med MGG-farging
  • protein 

I noen tilfeller gjøres cytologisk undersøkelse av spinalvæsken, eventuelt med immunfenotyping.

Tolkninger av funn i spinalvæske kan være vanskelig ved samtidig forekomst av blaster i blodet på grunn av risikoen for kontaminasjon ved stikkblødning.

Familieutredning

I de tilfeller hvor allogen stamcelletransplantasjon overveies gjøres HLA-typing av søsken og foreldre ved oppnådd remisjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019