Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Definisjoner

May Grunwald-/Giemsafarging (MGG-farging)

For å kunne skille de forskjellige cellestrukturene brukes May-Grünwald-/Giemsafarging (MGG-farging). Fargemetoden bruker cellenes biokjemiske sammensetning og den kjemiske reaksjonen mellom fargestoffene og cellenes bestanddeler. Fargestoffene er som regel nøytrale salter som ioniserer i vannløsning og reagerer med motsatt ladde ioner i cellen. MGG-farging er basis for FAB-klassifikasjonen.

Ingen spesialundersøkelser er så nyttig som mikroskopering av MGG-farget blod- og benmargsutstryk for å skille mellom forskjellige typer leukemi.

Flowcytometrisk immunfenotyping

Flowcytometrisk immunfenotyping er nødvendig for å klarlegge linjetilhørighet og for adekvat karakterisering av leukemicellene, inkludert til senere bruk til MRD-diagnostikk.

Cytogenetiske og molekylærgenetiske undersøkelser

Med genteknologiske metoder, for eksempel FISH-analyse (fluoriserende in situ-hybridisering) eller PCR (polymerasekjedereaksjoner), klarlegges nå detaljer om det genmaterialet som skifter plass, mangler eller er endringer på kromosomene og den betydning dette har for leukemicellers differensiering og vekst. Dette har økende betydning for den praktiske behandling av pasientene fordi metodene er svært følsomme for tilstedeværelse av karakteristisk genmateriale fra leukemiceller. Det viktigste eksempel på dette er påvisning av BCR-ABL. PCR vil fange opp BCR-ABL uavhengig av hvor genet befinner seg i genomet, og er i dag den mest sensitive metoden for å påvise fusjonsgenet.

Tilstedeværelsen av dette fusjongenet gir dårlig prognose ved bruk av vanlig kjemoterapi. Philadelphiakromosomet (som er et forkortet kromosom 22) oppstår på grunn av en translokasjon mellom kromosom 9 og 22, der fusjonsgenet BCR-ABL dannes .

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020