Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av total CNS-nevroakse

Gjennomføring

Konvensjonell simulering

Innstilling av felt mot hjerne og medulla spinalis kan foregå ved konvensjonell simulering, men CT-basert planlegging foretrekkes. 

 • Total hjerne strålebehandles fra side til side ned til nedkant av C3 eller C4 (avhengig av skulderposisjon, se annet kapittel). En må som ved bestråling ved totalhjerne være nøye med plassering av feltgrensene i forhold til skallebasis.
 • Ved nedkant av C3 eller C4 legges skjøt mot det øverste medullafelt bakfra. Skjøt og skjøtflytt må planlegges i samarbeid med fysiker.
 • Avhengig av pasientens lengde gis det ett eller to medullafelt bakfra, men ved to felt blir det også skjøt mellom disse i thorakalcolumna. Skjøt beregnes av fysiker og skjøtflytting underveis må planlegges ved simulering.
 • Nedre grense for medullafeltene må være nedenfor durasekkens ende, typisk i nivå S2.
 • Laterale grenser går lateralt for corpus vertebrae med 1 cm margin for å dekke durasekken der denne følger nerverøttene ut i foramina intervertebralia samt innstillingsusikkerhet og penumbra.
 • Medullafeltene doseres på dyp, der dypet regnes fra ryggens hudoverflate til virvelcorporas bakkant/spinalkanalens fremre begrensning. På grunn av krumningene i columna varierer dette dypet avhengig av nivå, og det kan det være svært vanskelig å se virvelens strukturer godt på simulatorbilder tatt ved gjennomlysning fra side til side. Dybdeforskjellene kompenseres med filtre i forskjellige tykkelse.

CT-basert simulering 

Doseplanlegging med CT anbefales for bestråling av total CNS-akse. CT-opptak sparer tid for pasienten sammenliknet med konvensjonell simulering og er derved mer pasientvennlig. Doseplanleggingen blir enklere.

 • CT tas etter fiksering i vacfix i bukleie med maske (se ovenfor). 
 • Totalhjerne med liquorrommene og spinalkanalen ut mot benet begrensing ned til minimum S2 tegnes inn som CTV.
 • Man bør være nøye med å sikre at utposninger av subarachnoidalrommet langs hjernenerver i skallebasis og durasekkene langs nerverøttene i foramina intervertebralia dekkes godt.
 • Dersom total hjerne skal ha flere fraksjoner enn medulla spinalis, må total hjerne ned til nedkant av C3 eller C4 tegnes inn som et separat CTV for planlegging av disse fraksjonene.
 • Kontroller feltoppsett slik at feltgrensene til slutt dekker skallebasis godt og at sidegrenser for medullafeltene ligger 1 cm utenfor virvelcorpus
 • Det kan lønne seg å legge isosenter for det øverste medullafeltet relativt høyt, slik at en får geometrisk relativt ren skjøt mot sidefeltene mot hjernen. Skjøtflytt kan dermed unngås mellom hjerne og øvre medullafelt. 
 • Skjøtflytt mellom medullafeltene gjøres rutinemessig.

CT doseplan, total CNS-nevroakse  

Fraksjonering

Fraksjonering og totaldose er avhengig av flere faktorer, blant annet typen lymfom eller leukemi og hvilken behandlingsprotokoll som følges.

Ved kurative opplegg kan følgende angis

 • Ved lymfoblastlymfom/ALL gis behandling i henhold til forskjellige studieprotokoller, for eksempel NOPHO protokoller når det gjelder barn, gjerne 2 Gy x 9-12 mot total hjerne og 2 Gy x 6-9 mot medulla spinalis.
 • For andre lymfomer og leukemier og for palliativ behandling vurderes fraksjoneringen individuelt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020