Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Helkroppsbestråling (Total Body Irradiation)

Gjennomføring

Konvensjonell simulering  

Det teoretiske grunnlaget og den praktiske gjennomføringen av TBI er komplisert, og omtales her svært forenklet. For å få plass til hele kroppen i et strålefelt må avstanden fra kilde til hud økes, og dette kan for eksempel oppnås ved å stille strålekilden med horisontal strålegang slik at denne ligger lengst mulig fra den ene veggen i bunkeren. Pasienten kan posisjoneres 3–4 m unna i den andre enden av bunkeren i ønsket posisjon. Pasienten kan ligge, stå eller sitte i fosterstilling, avhengig av hva avstanden fra kilden tillater og om man vil gi stråleterapi med motgående anteroposteriore felt, laterale felt eller en kombinasjon av dette.

Ved Oslo universitetssykehus HF ligger pasienten, eventuelt med lett vinklede ben, på en egen seng og midtveis ved hver fraksjon snus sengen pasienten ligger i 180 grader. I tillegg varieres ved annen hver fraksjon mellom rygg og sideleie. Armene posisjoneres slik at de kompenserer for "manglende” bløtvev i lungene ved de fraksjoner der lungene ikke skal skjermes. Lungene skjermes ved fraksjonene 3 og 7 av 10, og pasientene holder armene unna lungene forflater ved disse fraksjonene. Oslo universitetssykehus HF bruker et støpt underlag av vaccfix for å få et best mulig reproduserbart sideleie. For å få fulldekning i hud må det enten benyttes innretninger som fungerer som bolus (teppe av vevs-ekvivalent bolus) eller, som ved Oslo universitetssykehus HF, en skjerm av pleksiglass i egnet avstand mellom kilden og pasienten som genererer scatterelektroner.

Selve helkroppsbestrålingen simuleres 1–2 uker før behandling ved en prosedyre populært kalt ”prøveskudd” eller testfraksjon. Hele prosedyren kan ta opptil 1,5 timer.

  • Det lages en vaccfix som stabiliserer pasienten i sideleie og som skal brukes ved de fraksjonene der lungene skal blokkes ut (fraksjon 3 og 7 av 10).
  • Pasienten går så igjennom en simulert behandlingsrunde med lav dose (< 0,1 Gy) og med en rekke dosimetre plassert på relevante målepunkter på kroppen.
  • Det tas røntgenbilder av pasienten i sideleie i vaccfix for inntegning av lungeblokker.
  • Legen tegner inn lungeblokker på røntgenbilde. Disse tegnes inn i analogi til lungeblokker ved et kappefelt. Blokkene følger underkant av fjerde ribben kranialt, lateralt går de 0,5–1 cm inn i lungevevet, kaudalt svinger de 0,5–1 cm over diafragmakuppelen, medialt går de 1–1,5 cm fra mediastinum/hilus inn i lungevevet. Hiluskonturene er best synlig på høyre side, på venstre side tegnes konturene tilsvarende, slik at den del av lungen som ligger foran hjertet og deler av venstre ventrikkel ligger under blokken.

Behandling

  • Ved selve behandlingen er pasienten innlagt senest dagen før behandling. Pasienten bør kvelden før 1. fraksjon starte med antiemetisk profylakse (minimum Ondansetron 8 mg x 2 eller tilsvarende) samt hydrering. Serotoninantagonist suppleres eventuelt med annen behandling underveis.
  • Hydreringen og kvalmehandlingen går døgnkontinuerlig under dagene med TBI, og består rutinemessig hos voksne av 2 l NaCl 0,9 % og 2 l Glucose 5 %, alternerende, med 40 mmol KCl per 1000 ml væske.
  • Pasienten er som ledd i sin kondisjoneringsbehandling på vei inn i en alvorlig benmargsaplasi og bør håndteres både på post og ved behandlingsapparatet som spesielt infeksjonsutsatt.
  • Strålebunkeren vaskes før ettermiddagsfraksjonen og apparatur pasienten kommer i kontakt med spritvaskes før behandling. Pasienten er siste pasient på ettermiddagen og første pasient på morgenen dagen etter.
  • Ytterligere smitteverntiltak kan være påkrevet som ved beskyttet isolasjon for neutropeni og fare for kontaktsmitte.
  • Ved fraksjon 3 og 7 kontrollerer og godkjenner lege posisjonen for lungeblokkene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020