Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Helkroppsbestråling (Total Body Irradiation)

Forberedelser

Før behandling må logistikken rundt hele stamcelletransplantasjonen være nøye planlagt.

  • Indikasjon for hematopoietisk stamcelletransplantasjon må være stilt av team av leger med erfaring med denne behandlingen - også i forhold til pasientens generelle helsetilstand og kompliserende komorbiditet. 
  • Stamceller må være tilgjengelig og klarert for bruk, enten de er høstet fra pasienten selv eller donor.
  • Dager for strålebehandling må planlegges i forhold til innleggelse, transport til og fra stråleterapiavdelingen, dager for eventuell kjemoterapi og planlagt stamcellereinfusjon samt nødvendig oppfølging i forhold til eventuell aplasiperiode.
  • På grunn av prosedyrens kompleksitet, morbiditet og mortalitet er god informasjon til pasienten og pårørende, også fra stråleterapiansvarlig onkolog, svært viktig.
  • Tett dialog mellom hematolog og onkolog er viktig. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020