Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kronisk lymfatisk leukemi

Oppfølging

Etter avsluttet behandling bør det hos alle pasienter gjøres en formalisert evaluering av behandlingsresponsen (NCI-kriteriene). Det innebærer som et minimum en fullstendig klinisk undersøkelse med vekt på undersøkelse av lymfeknuter, lever og milt.

Bestemmelse av hemoglobin, leukocytter, granulocytter, lymfocytter og trombocytter i blod, i tillegg til en benmargsundersøkelse - fortrinnsvis både aspirat og biopsi, gjøres noen uker etter avsluttet behandling.

Responskriterier (NCI)
Kriterium  Komplett respons Partiell respons Progressiv sykdom
Symptomer Ingen Ingen  
Lymfeknuter Ingen > 50 % reduksjon > 50 % økning eller nye manifestasjoner
Lever/milt Ikke palpabel > 50 % reduksjon > 50 % økning eller nye manifestasjoner
Hemoglobin > 11 g/dl > 11 g/dl eller 50 % bedring  
Granulocytter > 1,5 x 109/l > 1,5 x 109/l eller 50 % bedring  
Lymfocytter < 4 x 109/l > 50 % reduksjon > 50 % økning
Trombocytter > 100 X 109/l >100 x 109/l eller 50 % bedring  
BM-aspirat < 30 % lymfocytter    
BM-biopsi Ingen infiltrater Nodulære infiltrater  

Noen vil også inkludere CT av abdomen og thorax i en slik responsevaluering, men utenfor kliniske studier kan nytten av disse undersøkelsene diskuteres uten tilstedeværelsen av spesielle kliniske indikasjoner.

Deretter følges pasienten med regelmessige mellomrom (individuelt tilpasset) med anamnese, klinisk undersøkelse og enkle laboratorieparametere som nevnt ovenfor.

Indikasjon for rebehandling vil vanligvis være de samme som for primærbehandling.

Transformasjon til aggressivt B-cellelymfom (Richters syndrom)

Noen pasienter med kronisk lymfatisk leukemi viser over år en økende andel promyelocytter og avtagende behandlingsrespons. Dette er ikke noen egentlig transformasjon, men snarere en seleksjon av kloner over tid som er mindre følsom for behandling. Richters syndrom oppstår hos 3–5 % av pasientene med kronisk lymfatisk leukemi og sykdomsbildet er karakterisert ved rask vekst av en eller flere lymfeknuter ledsaget av systemiske manifestasjoner som feber og/eller vekttap. Histologisk undersøkelse av affisert lymfeknute er som ved storcellet B-cellelymfom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020