Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kronisk lymfatisk leukemi

Gjennomføring

Behandlingsanbefalinger

Klorambucil (6–8 kurer)

 • Kontinuerlig: 0,08–0,12 mg/kg
 • Intermitterende:  
  • 10 mg/m2 i 10 dager, hver 28 dag
  • 30 mg/m2 i 4 doser, 1 dag hver 14 dag
  • 15 mg/m2 i 4 dager, hver 28 dag
 • Høy kontinuerlig: 10 mg/m2 inntil respons eller toksisitet

Fludarabin (6–8 kurer) 

 • 40 mg/m2 i 5 dager, hver 28. dag (peroral behandling)

Fludarabin/ Cyklofosfamid (6–8 kurer) 

 • 40 mg/m2 i 3 dager, hver 28 dag (peroral behandling)
 • 250 mg/m2 i 3 dager, hver 28 dag (peroral behandling)

Ved eventuelt tillegg av rituximab anbefales 375 mg/m2 ved første kur og 500 mg/m2 de resterende kurene.

Behandling ved residiv

Det foreligger ingen klare anbefalinger når det gjelder behandlingen av residiv etter førstelinjebehandling. Dersom nytt behandlingsbehov først melder seg etter 2 år eller mer, er det gode utsikter for at førstelinjebehandlingen kan gjentas med ny respons. Manglende respons eller tidlig residiv indikerer at alternative behandlingsregimer bør forsøkes.

Ved klorambucil-resistens er det nærliggende å satse på fludarabin-basert behandlingsregime. Dersom fludarabin monoterapi ble benyttet som førstelinjebehandling kan kombinasjonsbehandling, eventuelt supplert med et monoklonalt antistoff (riutximab (anti-CD20 antistoff) eller alemtuzumab) være et alternativ. Nyere kliniske studier indikerer at fludarabin-resistens er forbundet med svært dårlig prognose, og utprøvende behandling inkludert allogen stamcelletransplantasjon bør overveies hos disse pasientene.

Per i dag bør allogen stamcelletransplantasjon kun foregå innenfor rammen av evaluerbare kliniske studier.

Splenektomi

Enkelte pasienter har en betydelig splenomegali og lymfocyttinfiltrasjon i benmargen, men relativt beskjeden lymfocytose i blod. Hos disse pasientene kan milten gi plagsomme lokale symptomer eller forårsake anemi og trombocytopeni på grunn av hypersplenisme. I slike situasjoner kan splenektomi være et godt behandlingsalternativ. Splenektomi kan også være verdt å forsøke ved immunmediert hemolyse eller trombocytopeni som svarer dårlig på adekvate steroiddoser.

Infeksjoner

Pasienter med kronisk lyfmatisk leukemi har ofte økt tendens til infeksjoner som kan være betinget i granulocytopeni eller vel så ofte hypogammaglobulinemi. Hos pasienter med alvorlige infeksjonskomplikasjoner som det er rimelig å tro er sekundære til gammaglobulinemi (infeksjoner med kapselkledde bakterier) er det dokumentert effekt av profylaktisk substitusjonsbehandling med gammaglobulin. Det er viktig å være oppmerksom på at mange pasienter har betydelig hypogammaglobulinemi uten noen infeksjonstendens, og hos disse pasientene er det ingen indikasjon for substitusjonsbehandling.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020