Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av akutt lymfatisk leukemi

Oppfølging

Intens cytostatikabehandling fører til betydelig granulocyto- og trombocytopeni. Det er derfor påkrevd med hyppige blodkontroller.

Mens pasienten ligger på sykehus og får aggressiv kombinasjonsbehandling og mellom de senere kurene skal hemoglobin, antall stav- og segmentkjernete granulocytter samt blodplater kontrolleres minst to ganger per uke etter kuren frem til benmargsgenerasjon.

Bivirkninger

Under den den intensive behandlingsperioden vil pasienten i perioder på flere uker, av og til måneder, være innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner av behandlingen i form av infeksjoner/transfusjonsbehov/organsvikt. Det blir brukt store mengder antibiotika og blodprodukter.

Liberal bruk av trombocyttkonsentrater i kombinasjon med optimale doser av antimikrobielle midler mot bakterier og sopp er en forutsetning for forsvarlig behandling. En så kraftig cytostatikabehandling vil dessverre føre til at enkelte pasienter dør av sepsis eller andre komplikasjoner i løpet av de første månedene, særlig gjelder dette eldre pasienter.

Ernæring

Ernæringsproblemer oppstår i større eller mindre grad hos pasienter som får denne behandlingen. Det skyldes kvalme, oppkast, mukositt, diaré, tørr munn, smerter, obstipasjon og forandring i lukt- og smakssansene. Mange vil ha behov for intravenøs ernæring.

Smerter

Vinkristin kan gi neuromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med sensoriske forstyrrelser og parestesier. Neurittsmerter og senere alvorlige motoriske forstyrrelser kan opptre ved forsatt behandling. De neuromuskulære bivirkningene er muskelsvakhet, muskelatrofi, bortfall av dype senreflekser, bensmerter og gangvansker som noen ganger er betydelige, kjevesmerter, svelgsmerter og obstipasjon. Vinkristin kan også føre til ptose. Bivirkningene er som regel helt eller delvis reversible, men det kan hos enkelte vedvare lenge.

Mukositt

Mukositt, både i munn og andre slimhinner oppstår ofte når blodverdiene er på sitt laveste. Det er individuelt hvor sår man blir i munnen. Såre slimhinner i munnen er ikke bare en inngangsport for bakterier men det kan også være smertefullt. Det gjøres forbyggende munnstell under hele behandlingen. Såre slimhinner gir også smerter.

Kvalme

Kvalme gir seg gjerne 1–2 dager etter cytostatikatilførsel. De ulike cytostatika gir varierende grad av kvalme, og av de mest kvalmefremkallende stoffene i denne protokollen er doxorubicin, daunorubicin og cyklofosfamid.

Gastritt

På grunn av store steroiddoser er pasienten utsatt for gastritt/ulcus. Man bruker derfor rutinemessig H2-blokker eller protonpumpehemmer profylaktisk ved høye steroiddoser. 

Endret utseende

Håravfall vil komme 2–3 uker dager etter start av cytostatikabehandling. Det faller gjerne av i dotter. 
Pasienten vil ofte få cushingutseende på grunn av bruken av steroider. 

Endret selvbilde

Behandlingen er ofte en stor belastning for pasienten, både fysisk og psykisk. Dette kan endre pasientens selvbilde.

Kriterier for remisjon

Komplett remisjon defineres som:

 • Hb > 10 g/dl
 • granulocytter > 1,5 x 109/l
 • trombocytter > 100 x 109/l
 • ingen blaster i perifert blod, spinal væske og fravær av tidligere affiserte ekstramedullære lokalisasjoner.
 • benmargen skal ha trilinær hematopoiese og blastceller < 5 %

Residiv

Residiv fra tidligere komplett remisjon diagnostiseres når blastceller med typisk utseende og immunfenotype utgjør  5 % eller mer i benmarg, eller påvises i spinalvæske eller andre ekstramedullære lokalisasjoner.

Andre behandlingsalternativerr:

 • Autolog stamcellestøtte (HMAS) i første remisjon
  • Ved akutt T-lymfatisk leukemi med standard risiko kan HMAS vurderes som alternativ til vedlikeholdsbehandling i spesielle tilfeller.
  • Allogen stamcelletransplantasjon

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020