Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av akutt lymfatisk leukemi

Gjennomføring

Akutt pre- og pro-B-lymfoblastisk leukemi

Cirka 18–60 år :

  • vanlig ALL-protokoll (Hammersimth 82).

Akutt T-lymfoblastisk leukemi

Cirka 15–60 år:

  • vanlig ALL-protokoll (Hammersmith 82), alternativt hyper CVAD

Dokumentasjonen for effekt av Hammersmith-82 er noe svakere her enn ved pre- og pro-B-ALL, og alternativene likestilles. 

Bukitts lymfom/leukemi

GMALL B-ALL/NHL 2002 med rituximab.

Spesielt ved Burkitts lymfom/leukemi foreligger det ofte en meget rask behandlingsrespons og dermed høy risiko for utvikling av tumorlysesyndrom.

Ph+ (BCR/ABL+) akutt lymfatisk leukemi

Hyper-CVAD kombinert med imatinib, med allogen stamcelletransplantasjon så fort som mulig i første komplette remisjon. Dersom man velger å behandle, kan man hos eldre pasienter bruke imatinib alene eller kombinert med steroider som induksjon på palliativ indikasjon. 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020