Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av akutt lymfatisk leukemi

Behandlingsplan

Behandlingen er basert på Hammersmith 82-regimet, som i oppdaterte tall gir gode resultater for total overlevelse. Ved sjeldne varianter av sykdommen er dokumentasjonen av dette regimet usikker, og det er derfor angitt andre alternativer.

Pasienter med akutt lymfatisk leukemi er som regel ikke kandidater for allogen stamcelletransplantasjon i første remisjon fordi resultatene med kjemoterapi er gode. Det viktigste unntaket er pasienter med påvist Philadelphiakromosom og/eller BCR-ABL-fusjonstranskript i leukemicellene. Disse anbefales imatinibholdig regime og allogen stamcelletransplantasjon i første remisjon. Det finnes også andre prognostiske faktorer.

Overvåkning av minimal restsykdom (MRD) i marg anbefales hos pasienter < 60 år der allogen stamcelletransplantasjon kan bli aktuelt, men hvor indikasjonen er uklar ut fra tradisjonelle risikofaktorer.

Hammersmith 82

Behandlingen av akutt lymfatisk leukemi består av en induksjonsfase på 16 uker og deretter vedlikeholdsbehandling i tre år.

Induksjonsbehandling

 • Vincristin 2 mg intravenøst dag 1 i uke 1–5
 • Doxorubicin 30 mg/m2 intravenøst dag 1 uke 2, 3 og 4
 • Asparginase 10000 µ/m2 intravenøst hver dag i uke 2 og 3
 • Metotrexat intrathekalt 15 mg dag 1 i uke 3, 5, 7, 10, 12, 14 og 16
 • Cyklofosfamid 750 mg/ m2 intravenøst dag 1 i uke 3 og 5
 • Prednisolon 40 mg/m2 per os daglig uke 1–4, netrapping til seponering i uke 5
 • DTC (RAT):
  • Daunorubicin 50 mg/m2 intravenøst dag 1, 3 og 5 uke 7
  • Cytosar 200 mg/ m2/ 24 t dag 1–5 uke 7
  • Thioguanin 150 mg/m2 per os dag 1–5 uke 7
 • Metotrexat 1500 mg/m2 intravenøst med kalsiumfolinatredning uke 10 og 12
 • Merkaptopurin 35 mg/m2 per os daglig uke 10–16

Benmargsundersøkelse gjøres uke 4–5, før DTC, og med MRD-undersøkelse i uke 16. Det er ofte nødvendig med modifikasjon av doseintensitet på grunn av alvorlige bivirkninger.

Vedlikeholdsbehandling (x 13)

 • Dexametason 6 mg/m2 per os daglig uke 1–3
 • Vincristin 2 mg intravenøst dag 1 uke 1–3
 • Doxorubicin 30 mg/m2 intravenøst dag 1 uke 2
 • Cyklofosfamid 600 mg/m2 intravenøst dag 1 uke 3
 • Metotrexat 15 mg/m2 per os daglig 3–5 dager uke 4
 • Merkaptopurin 70 mg/m2 per os daglig uke  5–8
 • Metotrexat 15 mg/m2 3–5 dager uke 8
 • Merkaptopurin 80 mg/m2 per os daglig uke 9–11
 • Metotrexat 15 mg/m2, 3–5 dager uke 12 

Under de to første vedlikeholdssyklusene gis månedlig intraspinal metotrexat 15 mg, slik at totalt antall intraspinale injeksjoner blir 13. Dette gjøres for å forebygge CNS leukemi.

Vinkristin kan ofte ikke gis fullt ut på grunn av polyneuropati.

Under vedlikeholdsbehandlingen tilstrebes en moderat benmargshemming (neutrofile granulocytter holdes mellom 0,5–1,5 x 109/l).

Under de 3 siste vedlikeholdskurene erstattes doxorubicin med cytarabin for å unngå for høy akkumulert antracyklindose.

Dersom det oppstår livstruende infeksjoner eller livstruende toksisitet som følge av benmargshemmingen bør behandlingsintensiteten dempes noe. Men det tilstrebes å følge det intensive regimet i størst mulig grad.

Behandling av eldre (over cirka 60)

Eldre pasienter med akutt lymfatisk leukemi har erfaringsmessig mer skade enn gavn av de kraftigste cytostatikakurene. Behandlingsmålet er palliativt hos de aller fleste.

Man vurderer om det er mulig å gjennomføre intensiv cytostatikabehandling; Vanlig ALL-protokoll (Hammersmith) kan brukes som utgangspunkt med eventuelt dosereduksjon og forkorting. Stopp vinkristin ved nevropati. Asparaginase kan sløyfes hos noen. Høydose metotrexat tåles dårlig av eldre, maks 500 mg/m2.

Ved oppådd remisjon etter induksjon overveies direkte overgang til forenklet vedlikehold (6 merkaptopurin + eventuelt metotreksat), uten konsolidering.

Pasienter over cirka 60 år tåler erfaringsmessig ofte tung kjemoterapi dårlig, men de kan ha nytte av imatinib, i hverfall en periode, ved Ph+ (BCR-ABL+) akutt lymfatisk leukemi.

OPAL eller VAD regimet brukes av noen som et palliativt induksjonsregime ved akutt lymfatisk leukemi hos gamle pasienter med nedsatt funksjonsstatus.

Akutt lymfatisk leukemi i sentralnervesystemet

Ved blaster i spinalvæske gis intrakekal metotrexat 15 mg 2 x per uke til spinalvæsken er blastfri, deretter ukentlig for eksempel 4 ganger.

Deretter gjenopptas CNS-profylakse etter protokoll, dersom responsen har vært god.

Systemisk behandling fortsettes etter protokoll.

Det bør gis minst 8 intratekale cytostatikainjeksjoner med ikke mer enn 1 måneds mellomrom etter at spinalvæsken er blastfri.

Ved hjerneaffeksjon overveies CNS-bestråling 24 Gy når remisjon er oppnådd.

Ved palliativ situasjon kan cytarabin med depotegenskaper overveies for å redusere antall injeksjoner.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020