oncolex logo
Utskriftsdato 15.1.2021

Stadier ved leukemi

Akutt leukemi

Det brukes to ulike klassifikasjonssystemer: WHO og FAB. I praksis overtar WHO-klassifikasjonen også i Norge.

Begge bygger på morfologisk undersøkelse av blod- og benmargsutstryk, men i WHO-klassifikasjonen legges det i tillegg vekt på cytogenetiske, molekylærgenetiske, flowcytometriske og kliniske funn.

Lysmikroskopibilde av MGG-farget benmarg fra pasient med akutt myelogen leukemi, M3. Klikk for større bilde.

Uansett hvor god morfologisk teknikk man har, finnes det pasienter hvor en kombinasjon av cytokjemiske, immunologiske, cytogenetiske og molekylærgenetiske spesialundersøkelser er helt nødvendige for å stille riktig diagnose og prognose. Derfor er slike undersøkelser tatt inn i WHO-klassifikasjonen. 

Kriteriet for å stille diagnosen akutt myelogen leukemi er redusert fra 30 % blaster i FAB til 20 % i WHO-klassifikasjonen.

Inndeling av AML etter FAB-kriteriene
M0 – udifferensiert leukemi
M1 – uten modningstegn
M2 – med modningstegn
M3 – hypergranulær promyelocyttleukemi
M4 – myelomonocyttleukemi
M5 – monoblastleukemi
M6 – erytroleukemi
M7 – megakaryoblastleukemi
Inndeling av ALL etter FAB-kriteriene
L1 – cytoplasmafattige, små blaster
L2 – mer heterogent med henblikk på cytoplasmarikdom og størrelse
L3 – B-celleblaster med basofilt vakuolisert cytoplasma

Kronisk leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget perifert blodutstryk fra pasient med kronisk myelogen leukemi.
Klikk for større bilde.

Sykdomsprogresjonen ved Kronisk myelogen leukemi, deles inn i tre faser.

Kronisk fase

Ubehandlet 

Behandlet 

< 15 % blastceller i blod eller benmarg

< 30 % – summen av blastceller og promyelocytter i blod eller benmarg

< 20 % basofile granulocytter i perifert blod

Trombocyttall > 100 x 109/l

Normale eller nær normale blodverdier uten umodne granulocytter i blodet
Akselerert fase

Blasttall mellom 15–29 % i blod eller benmarg

≥ 30 %, summen av blastceller og promyelocytter i blod eller benmarg.

≥ 20 % basofile granulocytter i blod

Trombocyttall < 100 x 109/l, som ikke kan forklares av behandling

 

Ofte også økende splenomegali

Nye kromosomforandringer i Ph+ klon

 

Blastfase

Karakterisert ved at >30 % av cellene i blod eller benmarg er blaster

Pasienten får symptomer på akutt leukemi.

 

Ekstramedullær sykdom

 

 

Akselerert fase er som regel en kortvarig overgangsfase mellom kronisk fase og blastfase.

Kronisk lymfatisk leukemi er karakterisert ved akkumulering av små, modent utseende lymfocytter i blod, benmarg og lymfoide organer. Det er vanlig å dele pasientene i  prognosegrupper på diagnosetidspunktet.

 

Stadieinndeling av KLL etter Binet
Kriterier Stadium
  A B C
Antall involverte lymfeknuteregioner 0–2 3–5 0–5
Hemoglobin (g/dl) >10 >10 <10
Trombocytter (109/l) >100 >100 <100
Overlevelse (år) >10 5 2,6