Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for leukemi

Leukemier er disseminerte sykdommer utgående fra benmargen. Prinsipielt kan leukemiske blaster finnes overalt i kroppen. De vanligste stedene hvor man kan påvise spredning utenfor benmargen er spinalvæsken (CNS-leukemi), lever, milt, lymfeglandler og testikler.

Når lymfeglandler i mediastinum affiseres (forekommer spesielt ved T-celle leukemi), kan det oppstå mediastinaltumor med potensielt livstruende kompresjon av luftveiene og de store venene.

Ved akutt myelogen leukemi kan det i sjeldne tilfeller finnes ekstramedullære svulster (myelosarkom), med eller uten påviselig benmargsaffeksjon. Pasientene behandles allikevel som en akutt myelogen leukemi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020