Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for leukemi

Akutt leukemi

Med dagens kraftige cytostatikakurer oppnår cirka 3/4 av voksne pasienter under 60 år komplett hematologisk remisjon (KHR). Av disse vil 40–50 % leve etter 3 år, de fleste i KHR, noen med residiv, eller i andre eller senere remisjon. Cytostatikabehandlingens evne til å forlenge en pasients liv er tilnærmet lik den tiden vedkommende lever i KHR. Prognosen for pasienter over 60 år er dårligere, selv med optimal behandling.

Kronisk leukemi

Den mediane overlevelse ved kronisk myelogen leukemi fra diagnosetidspunktet med moderne tyrokinasehemmerbehandling, beregnes nå til > 10 år.

Allogen stamcelletransplantasjon kan kurere sykdommen hos de som har egnet donor, men risikoen for dødelige eller plagsomme bivirkninger er så stor at denne behandlingen nesten ikke brukes lenger, så lenge pasientens sykdom svarer godt på behandling med tyrosinkinasehemmer. Ytterligere cytogenetiske forandringer i den Ph+ (BCR-ABL-postive) klon, og grad av respons på tyrosinkinasehemmerbehandling til gitte tidspunkt, er av prognostisk betydning.

Ved kronisk lymfatisk leukemi er benmargen alltid infiltrert av leukemiske celler, men vekstmønsteret kan variere. Dette tillegges prognostisk betydning. Infiltrasjon med et diffust vekstmønster er assosiert med dårligere prognose enn infiltrasjon med flekkvist mønster.

Lymfocyttdoblingstid, tiden det tar til antall lymfocytter i blod er doblet hos en ubehandlet pasient, er en annen parameter som kan gi viktig informasjon om prognose. Hos omtrent halvparten av pasientene er lymfocyttdoblingstiden svært lang (5–6 år), og leveutsiktene for disse pasientene er gode. Lymfocyttdoblingstid mindre enn 12 måneder korrelerer med rask progresjon og kort overlevelse.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med leukemi, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020